Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Oppvekst

I Åfjord har vi fire grunnskoler og seks barnehager.

Ferie og fridager

Skoleruta finner du i en egen boks ovenfor på siden.

Permisjon

Som hovedregel skal alle elever være på skolen alle de 190 dagene som skoleåret varer. For at skolen skal innvilge permisjon, må det være forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Søknad om permisjon sendes til skolen.
 

Skoleskyss

Elever har rett til fri skoleskyss hvis de bor mer enn fire kilometer fra skolen. For elever på første årstrinn er grensen to kilometer. Mens for andre årstrinn er grensen tre kilometer.
 

Elever kan også ha rett til gratis skoleskyss, selv om de bor nærmere skolen enn fire kilometer. Da på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei. Det avgjøres av kommunen og fylkeskommunen.

Ordensregler

Alle skoler skal ha et ordensreglement. Det forklarer hvordan elevene skal oppføre seg på skolen. I Åfjord har vi et felles reglement for skolene. I tillegg har hver skole lokale ordensregler.

Spesialundervisning

Alle elever har rett til å få opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Elever som ikke får godt nok utbytte av den ordinære, tilpassede opplæringen, har rett til spesialundervisning. Før en slik rett utløses, skal det gjøres tiltak på skolen. Så kan Psykisk-pedagogisk tjeneste (PPT) eventuelt foreta en sakkyndig vurdering. PPT kommer med en tilråding til sektorsjef for oppvekst. Sistnevnte fatter et enkeltvedtak om eleven skal ha spesialundervisning eller ikke. Samt i hvilket omfang. Enkeltvedtak kan påklages av de foresatte.

Elevenes læringsmiljø

Åfjord kommune har null-toleranse mot mobbing og antisosial atferd. Skolene  deltar i Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd. Samt jobber med å bli sertifisert som Olweus-skoler. Olweus-programmet skal både virke forebyggende og hjelpe til med løsning av akutte mobbesaker. Elevene er jevnlig med på klassemøter. Der snakker man om ulike problemstillinger knyttet til skolemiljø, vennskap og inkludering. Samt viktigheten av å si fra til de voksne. Både hjemme og på skolen, når noe ikke er som det skal være. Hvis foresatte har mistanke om mobbing, er det viktig at skolen får beskjed så fort som mulig. Slik kan skolen sette i gang tiltak snarest.

Kontakt

Reidun S. Dypaune
Sektorsjef, Oppvekst
E-post
Mobil 90 08 57 97
Camilla Hestmo Berdal
Virksomhetsleder barnehage
E-post
Mobil 91 74 19 48
Marit Jansen
Utviklingsveileder, skole
E-post
Mobil 99 59 84 69