Familieteam

Faste medlemmer: Helsestasjon og skolehelsetjenesten, psykisk helse, barnevernskonsulent Fosen barneverntjeneste, PPT

Medlemmer ved behov: BUP, NAV, ergoterapeut, fysioterapeut, forvaltningsenheten, Kommunepsykolog evt andre

Henvendelser til familieteamet sendes leder v/Åfjord familiesenter Gunn Karlsaune på telefon 992 51 108, eller send kontaktskjema til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord.

Hva er familieteam?

Familieteam er et tverrfaglig team som kan drøfte ulike problemstillinger knyttet til barn, unge og familie, som kan ha ulike utfordringer de ønsker hjelp med. Målet er:

Forebygging, tidlig innsats med riktig hjelp til riktig tid

Hva kan drøftes i teamet?

 • Teamet skal ta opp saker der det er nødvendig med en tverrfaglig drøfting særlig med fokus på tidlig innsats og forebygging.
   
 • Saker tas opp på grunnlag av informert samtykke. Samtykke skal være skriftlig, og foreligge før drøfting. Kun unntaksvis tillates anonym drøfting. Samtykke innhentes av den som ønsker å drøfte saken i familieteamet
   
 • Mottak av barn fra andre kommuner der det har vært behov/er behov for tverrfaglige tjenester
   
 • Nyankomne minoritetsspråklige barn og familier

Hvordan kommer du i kontakt med familieteamet?

 • Saker meldes inn til leder av familiesenteret senest fredag i uken før hvert møte (ved alvorlig grad av oppstått bekymring så må saken prioriteres tidligere).
   
 • For eksempel styrere, rektorer, tjenester representert i teamet, foreldre og evt andre kan melde inn saker til teamet, og melder kan delta på drøftingen av den aktuelle saken.
   
 • Det er utarbeidet et eget kontaktskjema med som også inneholder samtykke: 
  Henvisning til familieteamet (PDF, 596 kB)
   
 • Teamet møtes hver 14. dag, der innkomne saker fortløpende blir behandlet

Tiltak

 • Samtaler med fagtjeneste, tilbud om foreldreveiledning, avlastning/støttekontakt
 • foreldreveiledning - både individuelt og i grupper
 • Familieveiledning
 • Samtaleoppfølging med barn og unge
 • Rusoppfølging
 • Å vurdere behov for videre henvisning
 • Veiledning til barnehager og skoler
 • Behandling av kommunepsykolog av lette eller moderate vansker
 • Om det er barn som flytter til kommunen, så avklares ansvarsforhold i teamet.
 • Når tiltak er utprøvd, gjøre rede for veien videre.