NAV Nord-Fosen

NAV i Åfjord er en avdeling under NAV Nord-Fosen. Vi ivaretar blant annet oppgaver knyttet til midlertidig botilbud, kvalifiseringsstønad, økonomisk stønad og økonomisk rådgivning.

Kontakt

Vi har for åpent hver mandag, onsdag og fredag. Åpningstid er klokken 12.00-14.00. Vår adresse er Stordalsveien, 7170 Åfjord. Du treffer oss i 2. etasje i bygget til Trøndelag sparebank på Årnes.

Ta gjerne kontakt på telefon på forhånd, for å gjøre avtale om en time. Da kan vi forberede oss på det du ønsker å snakke med oss om. Du når oss via NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, samt på nav.no.

Økonomisk sosialhjelp

Her kan man få veiledning om sosialhjelp

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad, må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Både i form av lønn, trygdeytelser, bostøtte eller andre inntekter.

Tiden NAV bruker til saksbehandling for økonomisk stønad varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. 

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege.

Her finner du NAV

NAV Nord-Fosen, Stordalsveien 1, 7170 Åfjord

Du finner oss i andre etasje i bankbygget til Trøndelag Sparebank. 

Lenker

Bostøtte

Kommunalt boliglån / Startlån (ny fane)

Kommunale boliger for utleie

Ønsker du å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging?

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år, som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Programmet er for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, som har ingen eller svært begrensende ytelser etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Det må i tillegg være et behov for tett og koordinert bistand. Dette kan gjelde personer som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, mangler grunnleggende skolegang og utdanning, har fysiske eller psykiske plager eller sliter med rusproblemer. Mange har flere problemer samtidig i gjensidig påvirkning. Det er en forutsetning for deltakelse at personen kan nyttiggjøre seg programmet, og ikke har rettigheter etter andre ordninger.

Du kan søke digitalt på samme søknadsskjema som for økonomisk sosialhjelp, eller fylle ut en papirsøknad:

Søknadsskjema for kvalifiseringsprogrammet (PDF, 121 kB)

Søknadsskjema sendes per post til Nav Nord-Fosen, Stordalsveien 1, 7170 Åfjord, eller leveres i mottak i åpningstiden hos NAV.