Startlån og tilskudd

Startlån kan gis til personer som har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. Startlån og tilskudd gis kun etter en individuell vurdering av søkerens økonomiske situasjon.

Det er også et vilkår at du (helt eller delvis) ikke får finansiering gjennom en vanlig bank. Startlån og tilskudd gis ikke utover verdien på boligen. Har du langvarige problemer med å finansiere bolig, kan startlån og tilskudd bidra til at du kan skaffe deg eller beholde en nøktern og rimelig bolig.

Dette må være på plass før du søker:

  • Skattemelding/inntektsgrunnlag
  • Skriftlig dokumentasjon på avslag fra to ulike banker
  • BankID

Trykk her for å søke om startlån/tilskudd

Kontakt

Åfjord kommune, rådhuset: telefon 72 51 00 00

Startlån

Åfjord kommune krever dokumentasjon fra minimum to banker på at du ikke får tilstrekkelig finansiering der. Du må også ha vært økonomisk ute av stand til å kjøpe egen bolig over en lengre periode. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet. Samt være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må også ha evne til å betjene lånet over tid. I tillegg må du ha nok penger igjen etter at faste utgifter er betalt.

Barnefamilier blir prioritert. Lån ytes først og fremst til personer som er bosatt i Åfjord. Eller som har nær familie eller jobb i kommunen. Åfjord kommune får hvert år kun en begrenset pott med midler til startlån. Vi må derfor prioritere hvem som skal få lån.

Startlån kan søkes til:

  • etablering i ny bolig
  • for å sikre muligheten til å bli boende i egen bolig (typisk refinansiering)

Tilskudd

Ordningen med tilskudd fra Åfjord kommune er økonomisk behovsprøvd. Det vil si at søkeren får en individuell og skjønnsmessig vurdering av økonomien sin. Vi setter opp budsjett for deg etter malen fra Husbanken. Kommer du ut med overskudd der, til å kunne betale selv eller skaffe annen finansiering, vil du ikke få tilskudd. Også for tilskudd får Åfjord kommune en begrenset pott. Vi må derfor prioritere strengt hvem som får tildelingene.

Tilskudd kan søkes til:

  • praktiske tilpasninger for søkere med nedsatt funksjonsevne - familier med barn som har behov prioriteres høyest. Det gis ikke tilskudd til tilpasninger som er påbegynt. Det er et vilkår at tilpasningen skjer etter en tverrfaglig vurdering i Åfjord kommune
  • etablering i egen bolig - her vil vurderingen være streng, med begrenset mulighet for tildeling
  • refinansiering av gjeld - hvis det er en reell fare for at du mister boligen din

Pris

Veiledningen fra kommunen er gratis.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage på vedtak

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Det må skje innen tre uker fra datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen sin, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Lenker

Forskrift om startlån fra Husbanken
Forvaltningsloven
Husbankens retningslinjer om lån
Lov om Husbanken