Bostøtte

Du kan søke bostøtte hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning. Den kan gis innbyggere med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen er behovsprøvd. Det betyr at det gjøres en individuell vurdering av søkerens økonomi.

Husbanken og kommunen samarbeider om ordningen. Det er Husbanken som fatter vedtaket. Men det er kommunen som behandler søknaden. Kommunen har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøtte administreres på rådhuset.

Telefon: 72 51 00 00
Adresse: Åmyra 5, 7170 Åfjord

Sjekk her om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte. Du ser også hvilke krav som gjelder for boligen. Samt hvilke grenser for inntekt som gjelder. Du kan i tillegg prøve kalkulatoren for bostøtte.
 

Søk om bostøtte

NB: Når du søker, må din folkeregistrerte adresse være den samme som bostedsadressen din. Sjekk også at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Frister og utbetaling

Fristen for å søke bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer cirka den 20. i den neste måneden. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned. Det vil gjøres tre måneder etter hverandre, hvis inntekten er for høy. Etter den tredje måneden med avslag må man søke på nytt.

Klage på vedtak

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage. Det må gjøres innen tre uker etter at du mottok vedtaket.

Klage på vedtak om bostøtte

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer i noen av opplysningene du har oppgitt i søknaden din. Dette kan være at inntekten din er endret, eller boutgiftene dine. Eller at du har flyttet. NB: Har du fått innvilget bostøtte, og deretter flytter, husk også å endre adressen i folkeregisteret før du sender ny søknad.

Meld fra her om endringer

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk