Vil utvikle området Eitertunga på Stokkøya

Varsler oppstart av detaljregulering av Eitertunga. Frist for å gi merknader er 30.07.2024.

Prosjektet gjelder gnr./bnr. 89/110, og deler av 89/69 ved Linesveien. Planområdet ligger på sørvestsiden av Stokkøya, mellom vikene Sossvika og Skorret. Forslagsstiller er Stokkøy Utbygging AS, med PIR2 AS som plankonsulent. Arealplan-ID er 202402.

Ønsker flere tilflyttere

Aktuelle formål i planområdet er bolig, tjenesteyting og forretning. Det planlegges en fremtidsrettet utbygging med inntil 80 boliger i 2-3 etasjer, tilpasset ulike grupper beboere. Målet er å stimulere til at flere ønsker å bosette seg i området. Intensjonen er å reparere landskapet etter sprengningsarbeidet som ble gjort i forbindelse med byggingen av Linesbrua. Man ønsker også å bygge ut på en måte som er skånsom for naturen. Det skal etableres en promenade ‘sjøgang’, som vil gjøre sjøkanten mer tilgjengelig for allmennheten. 

Eventuelle uttalelser må sendes innen 30. juli

I denne lenken kan du lese mer om prosessen med reguleringsplan

Forslagsstiller skal vurdere alle uttalelser. Uttalelsene er med på å danne grunnlaget for forslaget som senere skal behandles av kommunen.

Eventuelle uttalelser må sendes skriftlig via Altinn, eller sendes som e-post eller brev. Adressen er

  • PIR2 AS, Fjordgata 21, 7010 Trondheim
  • firmapost@pir2.no


Frist for å gi uttalelser er 30.07.24. Eventuelle merknader må være postlagt innen fristen.

Lenker

Planomriss (PDF, 205 kB)

Oppstarten er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.