Søker om å endre flåteplassering for fôrflåte tilknyttet Drevflesa

Bjørøya AS ønsker å forenkle mottaket av fôr. Merknader må gis før 12. mars 2024.

Lokaliteten er godkjent for en MTB* på 3 120 tonn.  Søknaden gjelder endret flåteplassering på lokalitet 36917 Drevflesa. Ny posisjon for flåte: 64 ̊ 12,61’N, 10 ̊ 07,04’ E

Kontaktperson: Mads Kristiansen, mob. 992 97 428 / e-post: mads@bjoroya.no

Merknader

Eventuelle merknader må være skriftlige. Man kan sende innspill og merknader på følgende måter:


Frist for å gi merknader er 12.03.2024. Eventuelle merknader må være postlagt innen fristen.

Lenker

Søknad (PDF, 424 kB)

Anleggsskisse (PDF, 533 kB)

Sjøkart (PDF, 4 MB)

Kommuneplankart (PDF, 3 MB)

Miljørapport (PDF, 4 MB)

B-undersøkelse 2020 (PDF, 3 MB)

B-undersøkelse 2022 (PDF, 4 MB)

C-undersøkelse 2018 (PDF, 9 MB)

Strømrapport (PDF, 4 MB)

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til Lov om akvakultur av 17.06 2005, med forskrifter.

*MTB betyr Maksimalt tillatt biomasse. I forbindelse med godkjenningen av en lokalitet blir det satt et tak på hvor mye fisk som til enhver tid kan stå på det aktuelle anlegget, vurdert ut fra beliggenhet og miljøforhold på stedet.