Informasjon om innsyn og offentlighet

Du har generelt rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Åfjord kommune skal praktisere åpenhet. Vi publiserer offentlig postjournal med dokumenter på Internett.

Beskrivelse

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i en lov. Selv om et dokument kan unntas offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet bør gjøres delvis eller helt kjent (merinnsyn/meroffentlighet). Etter loven gjelder retten all lagret informasjon, uten hensyn til hvilke medium som er benyttet for lagring. Åfjord kommune praktiserer for øvrig merinnsyn/meroffentlighet.

Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

 • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
 • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon.
 • Dokumenter til/fra enheter i administrasjon som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder.

Målgruppe

Innsynsretten gjelder for alle.

Kriterier og vilkår

Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Praktisk veiledning

En offentlig postjournal er en liste over inngående og utgående post til et offentlig organ. Her finner du oversikt over saken og dokumentet, navnet på avsender eller mottaker av dokumentet. En del kommuner ønsker å tilby enda mer åpenhet, ved at du også kan åpne dokumentet og lese det. Åfjord kommune er blant dem som gjør dette.

NB! Vi minner om at også e-post sendt til kommunen i utgangspunktet vil legges ut på den offentlige postlisten.

Vi legger også ut offentlige møtepapirer. Det skjer normalt så snart innkallingen er sendt ut (normalt cirka en uke før møtet), samt når protokollen er skrevet og godkjent.

Dokumenter til postlisten vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Det er ikke minst viktig med tanke på personvern. Normalt tar det derfor cirka tre dager før dokumenter legges ut. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan en sjelden gang gi ekstra forsinkelser.

Informasjon unntatt offentlighet

En del informasjon kan unntas offentlighet. Dette gjelder blant annet opplysninger som er taushetsbelagt. Resten av dokumentet kan som hovedregel ikke unntas. Unntatte opplysninger kan omhandle pasientforhold, elevmapper, søknader om bostøtte og startlån med mer.

Ellers kan interne dokumenter unntas offentlighet. Det samme gjelder dokumenter som angår ansettelser, men ikke søkerlistene. I tillegg er det blant annet unntak fra innsyn i tilbud og protokoll ved anbud, fram til vedtak om tildeling er gjort.

Er et dokument unntatt offentlighet, kan du søke om innsyn likevel. Er du part i en sak som omtales, har du i utgangspunktet rett på innsyn. Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, må du sende en skriftlig innsynsbegjæring. Det kan gjøre via kontaktskjemaet vårt, eller per brev til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord.

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det vil si samme dag, eller innen 1 – 3 arbeidsdager. Det vil regnes som avslag etter offentleglova, dersom man ikke har fått svar innen fem arbeidsdager. Dette avslaget kan påklages.

Alles rett til informasjon om bruk av personopplysninger

Alle har rett til generell informasjon om hvordan en virksomhet benytter personopplysninger dersom de ber om det. Denne retten gjelder enten du er registrert eller ikke, og enten det er en privat eller offentlig virksomhet. Denne informasjonen inkluderer:

 • navn og adresse på den virksomheten som er ansvarlig for behandlingen (behandlingsansvarlig)
 • hvem som eventuelt har det daglige ansvaret
 • formålet med behandlingen - hvorfor samles opplysningene inn?
 • beskrivelse av hvilke typer personopplysninger som blir samlet inn og brukt
 • hvor opplysningene er hentet fra
 • eventuelt hvem opplysningene vil bli utlevert til


Plikt til å informere om bruk av opplysninger

Dersom virksomheten behandler personopplysninger om deg, har de plikt til å på eget initiativ først informere deg om:

 • navn og adresse på den virksomheten som er ansvarlig for behandlingen (behandlingsansvarlig)
 • formålet med behandlingen - hvorfor samles opplysningene inn?
 • opplysningene vil bli utlevert til andre, og i så fall hvem
 • det er frivillig å gi fra seg opplysningene
 • hvor lenge opplysningene blir lagret
 • annet som gjør at de registrerte kan ivareta rettighetene sine, for eksempel retten til innsyn, retting og sletting.

Denne informasjonsplikten gjelder både når opplysningene samles inn direkte fra enkeltpersoner, og når opplysningene er hentet fra en tredjepart. Virksomheten trenger likevel ikke å informere de som er registrert dersom det er klart at de kjenner til bruken av personopplysninger fra før, eller dersom innsamlingen av personopplysninger er fastsatt i lov.

Klagemulighet

Hvis kommunen avslår en begjæring om innsyn, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Det skal også opplyses om klageadgangen og klagefristen. Statsforvalteren er klageinstans når avslaget er truffet av kommunen, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om meroffentlighet.

Lenker

For mer informasjon om innsyn og offentlighet kan du besøke datatilsynets hjemmesider

Arkivloven

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Personvernerklæring Åfjord kommune