Brann og feiing

Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hvor ofte det skal feies avgjøres ut fra behovet.

Fosen brann- og redningstjeneste  Meld fra om brannfare


Her kan du melde inn nytt ildsted


Feiing og tilsyn skal foregå minimum hvert fjerde år. Behovet blir blant annet bestemt ut fra oppvarmingssystemet i boligen og sotmengde.

Tilsyn og kontroll av piper og ildsteder skal gjøres hvert fjerde år.


Gjelder alle boliger

Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.


Varsel om feiing eller tilsyn

Varsel om feiing eller tilsyn blir levert i postkassen noen dager på forhånd. Dersom tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren. Eiere av fritidsboliger vil få informasjon på SMS. Der vil de også få lenke til en egen informasjonsside hos Fosen brann- og redningstjeneste.


Sikker adkomst

Det er bygningseieren sitt ansvar å sørge for sikker adkomst til og på tak. Er feieren avhengig av løs stige for å komme til taket, skal eieren sørge for at det er egnet stige på lett tilgjengelig sted.

Før feieren kommer skal du

 • fylle ut svarslippen og henge den på ytterdøra.
   
 • legge fram stige (for dem med takfeiing).
   
 • sikre at stigen ikke kan skli.
   
 • sjekke at tak, stige og andre innretninger er i forsvarlig stand, og i samsvar med regelverket.
   
 • parafin-/oljebrenner skal være slukket og avstengt (for dem som har det).
   
 • stenge luker, ventiler og spjeld.
   
 • huske å si fra til eventuelle leieboere.
   
 • passe på at ikke noe annet kan være til hinder for feiinga.

Dersom det ikke er klargjort for feiing (folk til stede, framlagt stige eller på annen måte gitt klar melding om at det kan feies), vil det ikke bli feiet. Du kan ikke regne med ny feiing før neste runde, dersom det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området. Ta derfor kontakt med feieren så snart som mulig.


Tilsyn

Eier eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige boenheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere (leietagere).

Tilsynet vil omfatte kontroll av/om

 • eventuelle tidligere avvik eller merknader er fulgt opp og utbedret.
   
 • nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt inn til kommunen.
   
 • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.
   
 • at røykvarslere, håndslukkeutstyr og rømningsvei følger regelverket.

Har huseier informasjon til feiervesenet som har betydning for tilsynet, ber vi om at dette blir lagt fram til oss når vi kommer. Dette kan for eksempel være monteringsanvisning til ovn og lignende.

Spør om ID-kort hvis du er usikker på vedkommende som kommer på døra.


Hva koster det?

Priser på kommunale avgifter / gebyrer (PDF, 787 kB)