Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med funksjonshemning som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får man mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for sin funksjonshemning. Brukeren kan i tillegg til BPA, motta hjemmesykepleie og nattjeneste.

Kommunen fatter vedtaket, når det gjelder tildeling av tjenesten. Men kommunen kan kjøpe tjenesten fra private tilbydere. Sistnevnte får da ansvaret som arbeidsgiver.

Hvem kan få BPA?

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Åfjord kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

  • har et hjelpebehov som er omfattende og varig

  • du eller dine pårørende har evne/vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter

  • du eller dine pårørende har evne/vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med barn med funksjonshemning.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få praktisk hjelp og bistand til f. eks. påkledning, hygiene, innkjøp, mat og sosial aktivitet. 

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Hva kan du forvente av oss?

  • Kommunen har et overordnet ansvar for assistenter, oppfølging av arbeidskontrakter, veiledning m.m.

  • Kommunen er overordnet faglig ansvarlig for tjenesten.

  • Kommunen er arbeidsgiver, og du får en kontaktperson å forholde deg til. Men kommunen kan kjøpe tjenesten fra private tilbydere. Sistnevnte får da ansvaret som arbeidsgiver.

  • I samarbeid med deg søker vi etter og ansetter assistenter.

  • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov.


Hva vi forventer av deg


Slik søker du

Søk på helse- og omsorgstjenester (ny fane)

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hva skjer med søknaden?

Søknaden vil behandles av Forvaltningsenheten i kommunen. De vil kontakte deg for å kartlegge behovene dine nærmere. Vedtaket vil fattes etter en individuell kartlegging og faglig vurdering. Vedtaket sendes til deg.

Svar på søknaden kan forventes innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.

Hvis det er behov, formidler vi kontakt med andre deler av helsevesenet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager, ser du i vedtaksbrevet.

Hva koster det?

Hjemmehjelp/Praktisk bistand/Miljøarbeid
Brutto årsinntekt Månedspris
Inntil 222 954 kroner Kr. 230,-
222 954 - 334 431 kroner Kr 911,-
334 431 - 445 908 kroner Kr. 1 139,-
445 908 - 557 385 kroner Kr. 1 935,-
557 385 kroner og over Kr 2 277,-