Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år, som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfristen er 3. november 2023. 

Søk om tilskudd på bufdir.no

Mer informasjon om ordningen

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år, som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 
For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge i alderen 10 til 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet. Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • manglende sosialt nettverk 
  • manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Hvem kan søke?

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til ulike aktivitetstyper. Med aktivitetstypene følger det noen generelle krav:

  • I flere av aktivitetstypene er det et krav at aktiviteten som tilbys, skal pågå på fritiden. Med fritid mener vi tiden der barn og unge ikke oppholder seg i barnehage og skole; ettermiddag og kveld, helger og ferier.
  • Aktivitetene som tilbys, skal også ha lave eller ingen kostnader for målgruppen. Der det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten ved å tilby gratis deltakelse for målgruppen, bør kostnadene holdes så lave som mulig.
  • Laveste søknadsbeløp er 50 000 kroner per aktivitetstype per tilskuddsår, med unntak av aktivitetstypene 4.11 og 4.12 hvor minstebeløpet er 200 000 kroner per år. For aktivitetstype 4.10 er det også en øvre grense for hvor mye man kan søke om, på 400 000 kroner per år.

Dere kan ikke benytte tilskuddsmidler til aktivitet som:

  • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
  • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov (som for eksempel svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV).
  • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.