Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Jobbvinner – Hvordan rekruttere de beste til våre nærmeste?

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt som skal bidra til økt rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Mange kommuner har i dag store utfordringer med å rekruttere disse yrkesgruppene og tall fra SSB antyder at det i fremtiden ikke vil bli enklere. Faktisk kan Norge komme til å mangle så mange som 28 000 sykepleiere og 57 000 helsefagarbeidere i 2035.  Erfaring og forskning viser imidlertid at det finnes tiltak kommunene kan gjennomføre for å knytte til seg dyktig helsepersonell. Jobbvinner samarbeider med flere kommuner om å gjennomføre rekrutteringstiltak samt å utvikle nye! 

Jobbvinner er et av tiltakene under Kompetanseløft 2020 som skal sikre god og stabil bemanning i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. KS fikk prosjektansvaret i 2016. Siden den tid er det etablert en rekke piloter rundt om i landet. Dette er delprosjekt som skal imøtekomme kommunenes særskilte behov. I pilotene samarbeider Jobbvinner med enkeltkommuner eller grupper av kommuner i et geografisk område. Helseledere i kommunen og tillitsvalgte fra NSF, Delta og Fagforbundet er involvert. I alle pilotene etableres eller videreutvikles samarbeid mellom kommunene og aktuelle utdanningsinstitusjoner. Pilotene skal bidra til å styrke kommunenes rekrutteringsarbeid og en erfarer at gjensidig samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner er viktig for kommunenes mulighet til å rekruttere nyutdannede. Kvalitet i praktiske studier, god veilederkompetanse og delte stillinger er ofte suksessfaktorer.

Prosjektgruppas medlemmer, fire personer. - Klikk for stort bildeDen nasjonale prosjektgruppa, f.v.: Sissel Kvam, Toril Brodahl, Eli Sogn Iversen og Hanne Mensner Lerstang

I oppdraget til Jobbvinner står det også at arbeidet med yrkeskonkurranser skal videreføres.  I 2018 har Jobbvinner samarbeidet med fagorganisasjonene om fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget i 15 fylker hvor vinnerne skal delta i NM på Hellerudsletta i oktober.

Når nyutdannede helsearbeidere skal orientere seg i arbeidsmarkedet, viser det seg at bekjente som arbeider i virksomheten er den mest troverdige informasjonskilden. Jobbvinner tilbyr derfor opplæring av sykepleiere og helsefagarbeidere som kan være gode ambassadører for yrket i sin kommune. Vi arrangerer to samlinger per år. En for sykepleiere som skal være ambassadører, og en for helsefagarbeidere som er med i en rekrutteringspatrulje.

Hva skjer i Trøndelag?

I Trøndelag har vi flere piloter på gang. Her er en kort beskrivelse av hver enkelt.

Nye Namsos kommune

Nye Namsos består av Namsos, Namdalseid og Fosnes kommune som blir èn kommune i 2020. Prosjektleder koordinerer Jobbvinner-piloten i 50 % stilling og er ansatt i Namsos kommune. Prosjektgruppa består av deltakere fra alle 3 kommunene samt NSF, Fagforbundet, Nord Universitet og Olav Duun Videregående skole. Piloten har hovedfokus på rekruttering av helsepersonell og at ansatte opplever at de er «jobbvinnere». Samarbeid og relasjonsbygging mellom kommune og utdanningsinstitusjonene er et viktig delmål. Alle deltakerne i piloten sier at bedret samarbeid med utdanningsinstitusjonene utgjør en viktig og vesentlig forskjell i arbeidet med studenter og elever og at framtidsutsiktene på området oppleves som gode. Vi er opptatt av positive praksisopplevelser og gode praksisløp slik at studenter og elever i større grad fullfører sin utdanning og ønsker å søke seg tilbake som ferdig utdannet helsepersonell.

Da piloten i Nye Namsos kom i gang ble det jobbet bevisst for å skape et trygt og ærlig samarbeidsklima. Deltakerne har blitt godt kjent med hverandre, og samarbeider om utfordringer og å finne løsninger på disse. Tiltak som gjør kommunen til en helsefremmende arbeidsplass vektlegges. Ansatte ivaretas bedre og kommunen som arbeidsplass blir dermed mer attraktiv for arbeidstakerne.

I piloten er det utviklet og tatt i bruk en rekke tiltak hvor målet blant annet er å bedre kommunenes praksisopplæring for studenter, lærlinger og elever. Et eksempel er at 15 elever fra videregående jobber på Namsos helsehus 1,5 time hver onsdag under lunsjen. Elevene bidrar til at beboerne får fine matopplevelser og hyggelige samtaler. Vi bringer generasjonene sammen og flere elever søker seg til helsearbeiderfaget som følge av at de blir kjent med og får prøve seg på en arena som ikke var tilgjengelig for dem tidligere. Dette er vinn-vinn for beboere, ansatte ved Namsos helsehus, skolen og elevene.Servering av mat. - Klikk for stort bildeElever fra Namsos videregående svinger seg på helsehuset.

I Jobbvinner Nye Namsos har vi som mål å iverksette tiltak som har flere positive synergieffekter, som kan leve videre etter prosjektets slutt og som har lave økonomiske merkostnader. Dette utfordrer oss til å tenke nytt og spennende. Prosjektperioden gir oss rom til prøve ut ideer som vi så langt har lyktes med. Samarbeidet i prosjektgruppa er svært bra, og resultatene har kommet både raskt og over tid.

Mentor-ordning i Trondheim kommune

Trondheim kommune opplever at nytilsatte sykepleiere slutter i jobbene sine etter kort tid og ofte før prøvetiden er over. Dette er både utfordrende og uheldig for kontinuiteten og kvaliteten i tjenestene og kommunen har derfor ønsket å se på tiltak som kan bedre dette. Enkelte studier peker på at god oppfølging av nytilsatte samt tydelig, synlig, lyttende og oppmuntrende ledelse vil stimulere ansatte til å forbli i sine stillinger. I januar 2018 startet Jobbvinner en prøveordning i kommunen hvor nytilsatte sykepleiere blir fulgt systematisk opp ved bruk av blant annet mentor. Mentor, avdelingsleder og den nytilsatte skal følge en detaljert årsplan for møter og samtaler. Mentorene, på sin side, følger et opplæringsprogram ved NTNU. De møtes i 3 timer hver måned for erfaringsutveksling, refleksjon, kunnskapsoppdatering og praktiske øvelser i kommunikasjon og veiledning. Det er seks enheter i kommunen som deltar i prøveperioden som går over ett år. Både helse- og velferdssenter og hjemmetjenester er representert. Ved hver enhet er det ansatt to erfarne sykepleiere som mentorer. De får et funksjonstillegg til lønna og bruker arbeidstiden til oppgaven. Erfaringene så langt er gode. Det har startet 20 sykepleiere ved enhetene siden oppstarten i januar og den første startet i februar. Så langt har ingen av dem sluttet. Prosjektledelsen følge-evaluerer piloten, og intervju og observasjoner av mentorsamlingene viser at både mentorer og nytilsatte sykepleiere er godt fornøyd med ordningen. Det er likevel behov for kontinuerlige justeringer som gjøres i prøveperioden. På litt sikt skal ordningen innføres ved alle enhetene i helse- og velferd i Trondheim kommune.

Rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere, gruppefoto fra utviklingsverksted. - Klikk for stort bildeDisse skal utvikle en bærekraftig mentor-ordning.

Utviklingsverksted i Orkdalsregionen

Utviklingsverksted for rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere i Orkdalsregionen startet opp i november 2017 og skal gå over atten måneder. Sju tverrfaglige team fra sju kommuner samarbeider om rekrutteringsutfordringer.  Gjennom atten måneder jobber hvert team med egendefinerte tiltak som skal møte utfordringer den aktuelle kommunen står i. I løpet av perioden arrangeres det 6 samlinger for de deltakende kommunene. Ved hver samling er det et hovedtema og teamene får presentert det nyeste innen rekrutteringsrelevante emner. Videre presenterer teamene sitt arbeid for hverandre og det gis tilbakemeldinger og råd for videre arbeid. Det jobbes i tverrkommunale grupper, noe som gjør at teamene lærer av hverandre gjennom erfaringsutveksling. Også i denne piloten er det et tett samarbeid med NTNU. Universitetet er representert både i prosjektgruppe og styringsgruppe. Allerede nå ser vi flere positive ringvirkninger av utviklingsverkstedet. I en av de deltakende kommunene er det opprettet en delt samarbeidsstilling mellom NTNU og kommunen, og i tre kommuner starter NTNU desentralisert sykepleierutdanning denne høsten.

 

Det skal nå gjennomføres en evaluering av de tre pilotene. Tiltak som fremmer rekruttering vil bli løftet frem og formidles i flere sammenhenger! Det skal også etableres en nasjonal verktøykasse som kommunene kan hente ideer og inspirasjon fra.

Ønsker du å vite mer?Samtale. - Klikk for stort bildeErfaringsutveksling på Utviklingsverkstedet i Orkdalsregionen.

Les mer om Jobbvinner på vår internettside: https://jobbvinner.no/

Lik og følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/jobbvinner/

 

Sissel Kvam

Prosjektveileder

Jobbvinner, KS                                                                               

 

Linda K J Stein

Fagutvikler i helse og omsorg og 

prosjektkoordinator, Namsos kommune

 

 

Bilde av logoen til USHT, med Trøndelag i stedet for Sør-Trøndelag. - Klikk for stort bilde