Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Gjennomføringskonferanse for Leve hele livet i Trondheim

En fullsatt sal med deltagere fra hele Trøndelag var tilstede da eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, åpnet Gjennomføringskonferansen for "Leve hele livet" i Trondheim tirsdag 11.desember. 

Fra konferansen. - Klikk for stort bildeEldreminister Åse Michaelsen ledet Gjennomføringskonferansen.Leve hele livet, er en reform som skal inspirere til løsninger som bidrar til at eldre får en bedre, tryggere og mer aktiv hverdag uansett hvor i landet de bor, sier ministeren, - som legger vekt på at reformen er tuftet på innspill og erfaringer fra kommuner over hele landet.  
Hovedbudskapet i reformen er å skape ett mer aldersvennlig samfunn, med økt fokus på aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, som til sammen vil bidra til å gi eldre og deres pårørende økt glede, livskvalitet og trygghet i hverdagen.
Tilhørerne fikk inspirerende foredrag fra flere kommuner, blant annet fra Trondheim kommune ved Randi Granbo (NTNU), som over flere år har jobbet med fallforebyggende tiltak i prosjektet STERK OG STØDIG. Ett lavterskel treningstilbud til hjemmeboende eldre, med særlig fokus på styrketrening. Granbo informerte om at av 400 frivillige kvalifiserte «Sterk og stødig instruktører» i Norge, er 100 instruktører over 70 år! 
Marit Strugstad ga oss ett innblikk i hvordan Steinkjer Kommune proaktiv har jobbet for å unngå, - eller utsette hjelpebehov blant innbyggerne, med prosjektet «Ressurssenter for seniorer.»  Målet med deres arbeid har vært hverdagsmestring, og funn i HUNT-undersøkelsen har vært førende for Ressurssentrets arbeid.

Bilde fra presentasjonen. - Klikk for stort bildeThorstein Ouren fra Helsedirektoratet presenterte det nasjonale og det regionale støtteapparatetMat og måltid har ett stort fokus i Leve hele livet-reformen, og Aud Elin Vingen fra Åfjord kommune ga gode holdepunkter til hvordan fokus på god mat i en hyggelig atmosfære, kan føre til økt livsglede og redusere nedsatt matlyst eller underernæring. Særlig fokus hadde hun på viktigheten av å ha storkjøkkenet «på huset» slik at beboerne selv har valgfrihet og mulighet til brukermedvirkning.  I tillegg til at maten skal være næringsrik og individuelt tilpasset, handler ett godt måltid i stor grad av lukt og synsinntrykk, så duften av gjærbakst i gangene eller bålkaffe fra bålpanna i hagen, vil sammen med god smak og appetittvekkende utseende, gi positive mat og måltidsopplevelser for beboerne. Måltidet skal også for den som ønsker det, være ett sentralt samlingspunkt, med rom for den gode samtalen, og opplevelsen av tilhørighet og fellesskap.

 

Lene Antonsen har sammen med tverrfaglig og tverretatlig gruppe gjennomført forebyggende hjemmebesøk i Verdal kommune i flere år. Gruppa hadde gjort seg mange erfaringer, blant annet nevnes en av suksessfaktorene, ergoterapeut i teamet! 
Gruppa har fokus på både psykiske, sosiale, og fysiske forhold i sine hjemmebesøk hos 75-åringene, og har i større grad gått fra avkryssing til mer åpne spørsmål i sine intervju. Dette har ført til gode samtaler, og en langt større selvinnsikt på egen helsetilstand hos 75-åringene berettet Antonsen. Hun forteller om høy deltakelse i kommunen, og positive tilbakemeldinger på kommunens initiativ. Ettersom kommunen har praktisert dette tiltaket over mange år, kan man nå begynne å se på effekter av denne kartleggingen. 

 

Nasjonalt og regionalt støtteapparat 

Presentasjon på et stort lerret. - Klikk for stort bildeRegionalt støtteapparatLeve hele livet reformen er klar til implementering i kommunene fra nyttår, og spenningen i salen var knyttet til Helse og Omsorgsdepartementets plan for gjennomføring og hvilke virkemidler kommunene etter hvert kan benytte seg av. Kristin Løkke fra HOD informerte om midler avsatt i statsbudsjett, samt bevilgninger overført til Fylkesmannen som kommunene kan søke på, før Thorstein Ouren fra Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Trøndelag ved Bente Kne Haugdahl og Marit Voll fra KS presenterte det nasjonale og regionale støtteapparatet for reformen. 
Støtteapparatene skal i reformperioden gi tilbud om støtte og bistand til kommunene, i deres arbeid med å planlegge, utforme og gjennomføre reformen lokalt. Blant annet vil alle kommuner bli invitert til å delta i læringsnettverk. Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet som har det nasjonale ansvaret for reformen, og skal sammen med  Senter for Omsorgsforskning og KS, bistå med å informere, utvikle og spre kunnskap, lage veiledningsmateriell, gi faglig støtte og bistand, samt utvikle måleverktøy og ha ansvar for følge-forskning av reformen.
Det regionale støtteapparatet bestående  av Fylkesmannen, KS regionalt, og USHT skal sammen med det nasjonale støtteapparatet delta i å spre kunnskap om reformens innhold og virkemidler, mobilisere og engasjere alle kommuner i sitt fylke, tilby støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid, samt invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling.
De skal i tillegg sørge for bred involvering av andre relevante aktører. Ouren legger særlig vekt på intensjonen med reformen; gjennomføringsvilje med utgangspunkt i de ulike kommunenes behov. 
Tildelingsbrev 2019 vil konkretisere og tydeliggjøre forventningene til USHTene tilknyttet reformen ytterligere. 

Reformen Leve hele livet innebærer ikke at kommunene får tilført nye oppgaver, men handler i hovedsak om å endre praksis og bidra til omstilling og kvalitetsutvikling av den ordinære virksomhet. Man mener at reformen kan bidra til mer effektive tjenester og et mindre omfattende tjenestebehov hos innbyggerne på sikt.

Gjennomføringskonferansen ble avsluttet med innspill fra salen, der de fleste var positive til reformens målsetting og fokus. Flere innspill dreide mot det økende samarbeidet med engasjerte frivillige lag og organisasjoner, nettopp for å kunne møte morgendagens omsorg, men de fleste var i tillegg opptatt av at det bevilges nok midler, til å sikre en god gjennomføring i reformperioden. 
Som en av deltakerne så treffende beskrev, «Frivillighet næres av lyst, men drepes av tvang»
Og oppfordret eldre og folkehelseminister Michaelsen om å ta med seg disse innspillene tilbake.
Oppmøte og engasjementet i Trøndelag var upåklagelig denne dagen, og vi i USHT ser frem til det videre samarbeidet med kommunene i Trøndelag, med reformarbeidet LEVE HELE LIVET.