Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fra varsel om tilsyn til utarbeidelse av prosedyre og tiltakskort vold og overgrep mot eldre på Ørland sykehjem

Ørland kommune mottok varsel om tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen så dette som en god mulighet for å gjennomgå eksisterende rutiner og kvalitetssikre tjenestene.Dette resulterte blant annet i en ny prosedyre for vold og overgrep mot eldre på Ørland sykehjem.

I og med at varsel om tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern kom i god tid før fastsatt tilsynsdato, ga det oss en fin mulighet til å gjennomgå internkontrollen; se planverket og prosedyrene i lys av de utvalgte paragrafene i forskrift for miljørettet helsevern, helse og omsorgstjenesteloven; krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet, samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Både ledelse for helse og velferd, leder pårørendeutvalget, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og verneombud deltok i denne prosessen.  Denne gjennomgangen viste at vi manglet noen prosedyrer, deriblant prosedyre vold og overgrep mot eldre i sykehjem.

I prosessen ved utarbeidelse av prosedyre vold og overgrep mot eldre i sykehjem deltok: Eldrelos, leder for pårørendeutvalget, ledere fra sykehjem, og bemannet omsorgsbolig. Arbeidstakerorganisasjonene og verneombud har også medvirket til denne prosedyren.

Dialogkafe med fylkesmann høsten 2018; rapport og notater fra dialogkaféen ble grunnlaget for denne prosedyren sammen med Åfjord kommune sin prosedyre mot «vold og overgrep for sykehjem og hjemmetjeneste». Det ble også tatt utgangspunkt i Rakkestad kommune sitt handlingskort «Mot vold og overgrep». 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag har også bistått med faglige innspill, relevante referanser.

Bilde av tre personer i Ørland kommune. - Klikk for stort bildeF.v.: Stine Andersen, Karl Erik Sørensen, Karen Lund Rasch AuneEvaluering av prosessen ved utarbeidelse av prosedyre; vold og overgrep mot eldre på Ørland sykehjem fra eldrelos og leder i pårørendeutvalget

«Etter henvendelse fra leder for sykehjemmet startet jeg forberedelsen med å lage prosedyre for når det mistenkes, eller avdekkes vold mot eldre i sykehjem. Jeg kalte inn til møte med leder for sykehjemmet, leder for pårørendeutvalget samt fagleder for bemannet omsorgsbolig for å samle, og skrive ned tankene for hvordan en slik prosedyre skal se ut. I møtene satt vi med ulik kompetanse og det var mange innspill underveis. Vi tok utgangspunkt i faglig relevant litteratur, samt et eksempel på hvordan en slik prosedyre kan se ut fra annen kommune. Vi avtalte en fremdriftsplan for når prosedyren skulle skrives og ferdigstilles. Det ble også laget et tiltakskort som skal være tilgjengelig for personalet og er et vedlegg til prosedyren».

«Ved å invitere leder for pårørendeutvalget med, og på den måten bli involvert i utarbeidelsen av prosedyren for vold og overgrep mot eldre i sykehjem så har ledelsen ved Ørland sykehjem bevist at pårørende som gruppe blir tatt på alvor.  Involvering bidrar til eierskapsfølelse, noe som i neste omgang styrker legitimiteten. Å delta i arbeidet med prosedyren uten den fagkunnskapen som de ansatte ved Ørland sykehjem besitter var utfordrende, men også lærerikt. Ved å bli presentert for problemstillinger, tenkelige og noen ganger for meg nesten utenkelige, så utvidet det min innsikt. Når vi så laget prosedyrene for hvordan slike situasjoner skulle forsøkes avverget, eller løses om de oppstod, så hadde vi fått på plass nok en faktor for et godt og trygt bomiljø på sykehjemmet. Samtidig så håper jeg at mitt bidrag, i den grad det var noe, bidro litt til å øke forståelsen for at vi som pårørende noen ganger har en annen innfallsvinkling til problemer og utfordringer enn de rent medisinske. Vi stiller aldri dumme spørsmål, men det er dumt om spørsmål aldri bli stilt! På vegne av de pårørende så takker jeg for at vi som gruppe blir involvert i dette arbeidet».

Flere etiske refleksjonsmøter med tema vold og overgrep er avholdt i avdelingene på Ørland sykehjem, og noen av perspektivene og tiltakene er tatt inn i prosedyren. Det har vært en lærerik prosess.

 

Eldrelos, helse og familie Ørland, Stine Andersen

Leder pårørendeutvalg Ørland sykehjem, Karl Erik Sørensen

Enhetsleder Ørland sykehjem, Karen Lund Rasch Aune