Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Feil i kartet?

Retting eller endring av opplysninger i matrikkelen.

Feil som gjelder eiendomsgrenser, adresse eller opplysninger om bygg er en del av matrikkelen, og er behandlet etter matrikkelloven. En part kan kreve retting av kommunen når det blir dokumentert at opplysningene er feil eller ufullstendige. Eller at grunnlaget for registreringen har falt bort. Opplysninger om grenser som er fastlagt i oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning, kan bare rettes på grunnlag av ny oppmålingsforretning. Eller etter sak for domstolene, jf. matrikkelloven § 26. Krav om retting settes i utgangspunktet fram overfor kommunen. Dersom rettingen gjelder opplysning som angår en annen instans, sender kommunen kravet om retting til vedkommende instans for avgjørelse, eventuelt for uttalelse. Det er avhengig av saksgangen i det enkelte tilfellet. Kommunen eller vedkommende instans må vurdere konkret om det foreligger en feil, og om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for kravet.

Krav til dokumentasjon vil være avhengig av hva slags opplysninger det dreier seg, om og hvordan de opprinnelig er hentet inn. I mange tilfeller vil retting av matrikkelen være en del av administrasjonen av registeret, og ikke et enkeltvedtak. Det er i alle tilfelle klagerett på avslag på krav om retting av opplysning i matrikkelen, jf. matrikkelloven § 46.


Dersom feilen stammer fra opplysninger som blir ført i andre registre, må kravet settes fram overfor vedkommende registerfører. Eksempel på registre er grunnboken og folkeregisteret. Samt forurensingsmyndighetenes grunnforurensingsdatabase eller Riksantikvarens kulturminneregister, Askeladden. Kravet blir å behandle i henhold til reglene for føring av vedkommende register, og ikke matrikkelloven. Feil i denne type opplysninger vil likevel være matrikkelmyndighetenes ansvar, dersom opplysningen er riktig ført i originalregisteret, men feil i matrikkelen.


Når bakgrunnskartet blir oppdatert med bedre registreringsnøyaktighet, vil det kunne bli avvik. Mellom grenseinformasjon i matrikkelen som skal følge terrengdetaljer og terrengdetaljene i bakgrunnskartet. Som for eksempel kystkontur. Slike endringer vil i mange tilfeller kreve ny oppmålingsforretning.

Endringer i matrikkelen er i hovedsak behandlet av byggesak- og geodata-avdelinger i kommunen. Alle saker som omfatter endringer i matrikkelen, vil bli dokumentert og arkivert i kommunens arkivsystem.

Feil i grunnkartet

Dersom en finner feil eller mangler i grunnkartet til kommunen, kan det meldes via e-post til postmottak@afjord.kommune.no.

Grunnkart består blant annet av informasjon om veier, bygninger og bygningsmessige anlegg. Samt vann, høydekurver og elektrisk infrastruktur.

Kontakt

Gisle Kvernland
Oppmålingsingeniør
E-post
Knut Solstad
Oppmåling og VVAR
E-post