Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Deling av eiendom (fradeling)

Ved oppretting av ny eiendom, blir et areal av den eksisterende eiendommen utskilt. Dette kalles fradeling. Det nye arealet blir tildelt eget gårdsnummer og bruksnummer.

Søknadsskjema

For å opprette nye eiendommer (fradeling av eiendom), må man først søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Søknaden må oppfylle kravene som stilles i plan- og bygningsloven, og eventuelle krav i reguleringsplanen for området. For å finne ut hvilke planer som gjelder for eiendommen; gå til kommunens kartløsning. Deretter må man rekvirere oppmåling etter matrikkelloven.

Søke om fradeling av eiendom: 

Her finner du søknadsskjema for fradeling av eiendom (skjema 5153) (nytt skjema fra 1. januar 2022). I skjemaet: Kryss av for "Oppretting/endring av matrikkelenhet" under Tiltakets art.  Velg deretter type matrikkelenhet (f. eks. grunneiendom/festegrunn/arealoverføring) og beskriv tiltaket.

For å rekvirere oppmålingsforretning etter matrikkelloven, så gjøres dette på eget skjema. Dette må sendes inn i tillegg til skjemaet ovenfor (skjema 5153). Bruk følgende skjema: Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning

Skjemaene kan også fås i kundemottaket på rådhuset og servicekontoret. 

Send skjemaet til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Eller send på e-post til postmottak@afjord.kommune.no.
 

Søknadsprosess

Første trinn: Søknaden blir vurdert opp mot hvilke reguleringsplaner som gjelder. Samt opp mot kommuneplanen og kravene i lovverket. Da vurderer man både vei, vann, avløp og utearealer. Samt hensiktsmessig størrelse og form. Hvis tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon. Den krever en søknad som er begrunnet.

Andre trinn: Etter at delingstillatelse foreligger, avholdes en oppmålingsforretning. I denne lenken ser du hva det betyr. Den nye eiendommen vil da bli utskilt som en egen eiendom. Den får da et eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Hvem kan søke?

Etter matrikkelloven § 9 kan delingssøknad kreves av blant annet:

 • Den som har grunnbokshjemmel som eier av grunneiendom. Dersom flere personer er oppført med hjemmel, må alle underskrive.
   
 • Den som ved rettskraftig avgjørelse ved domstolene er kjent som eier av en bestemt del av eiendommen.
   
 • Den som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste.

Fullmakt

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker, må det fremlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). Fullmakten må være datert. Den må angi at den gjelder deling av eiendom. Skriftlig fullmakt skal ikke være over ett år gammel. Dersom et firma er hjemmelshaver, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattest. Advokat behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre kommunen finner grunn til å kreve det.

Gebyr

Kommunen tar gebyr for behandling av søknaden og for oppmålingsforretning. Det skjer i henhold til satsene for gebyrer og avgifter.

Kostnader i forbindelse med tinglysningen må påregnes.

Om søknadsprosessen

Veiledning

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Det må angis hvordan delingen ønskes utført. Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på et vedlagt kart. Størrelse på fradelt parsell må angis i kvadratmeter. Det må også angis formål for fradeling. For eksempel bolig/vei, eller som tilleggsareal til eksisterende eiendom.

Dersom det søkes om dispensasjon, må det krysses av for i søknadsskjema og nabovarsel.

Søknad om deling skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • Kart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Kartet skal vise eksisterende grenser, plassering av hus og ønsket delelinje. Kartet skal videre vise plassering av kjøreatkomst og nødvendig areal til parkering. Ved vanskelig bebyggbare tomter bør også forslag til framtidig husplassering og terrengsnitt legges ved. Ved fradeling til boligformål må boenhetene ha tilgang til egnet uterom. Det må tilfredsstille kravene til størrelse og støynivå. Dersom kommunens støysonekart viser at foreslått uterom vil være i gul eller rød støysone, må rapport fra støykonsulent vedlegges søknaden.
   
 • Naboer og gjenboere skal varsles før søknad sendes kommunen. En gjenboer er en eier, fester eller bruker av en eiendom, som ligger på andre siden av vei eller andre smale arealstriper. Og har derfor ikke felles grense med den aktuelle eiendommen. Slik får de mulighet til å ivareta interessene sine. Det er søkers ansvar å sørge for nabovarsling. Eventuell søknad om dispensasjon må angis særskilt i nabovarselet. Andre som blir direkte berørt av delingen skal varsles. De skal også gis mulighet til å uttale seg. Eventuelle merknader fra naboer sendes til kommunen sammen med søknaden. Dersom søknaden sendes kommunen senere enn ett år etter utsending av nabovarsel, skal det sendes nytt nabovarsel til naboer og gjenboere.
   
 • Skriftlig redegjørelse med begrunnelse for eventuell dispensasjonssøknad.
   
 • Erklæringer eller avtaler i forbindelse med veirett, ledningsnett og nødvendig vedlikehold som går over eksterne eiendommer.
   
 • Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt eiendom rett til vei, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold.
   

Om avkjørsel

Hvis fradeling krever opparbeidelse av ny avkjørsel, må det søkes om spesifikt. Skriftlig søknad om avkjørsel til kommunal vei sendes inn med fradelingssøknaden.

Om dispensasjon

Hvis søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldende plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon (jf. plan- og bygningsloven § 19-1 og 19-2). Dersom omsøkte delelinje(r) ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, må det søkes om dispensasjon.

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt (jf plan- og bygningsloven § 19-2). I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er søkers ansvar å grunngi søknaden om dispensasjon, og å innhente nødvendige opplysninger for at kommunen kan avgjøre dispensasjonsspørsmålet.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Etter at vedtak om deling foreligger, er fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning 16 uker.


Klage

Kommunens vedtak kan klages på, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen bør begrunnes, og det må angis hvilke endringer som ønskes. Blir klagen ikke tatt til følge av kommunen, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen. For delingssaker er det Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Kontakt

Gisle Kvernland
Oppmålingsingeniør
E-post
Knut Solstad
Oppmåling og VVAR
E-post