Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Reguleringsplan - prosess

Når nye områder skal bygges ut, eller allerede bebygde områder skal omgjøres, skal det lages reguleringsplan. Nedenfor beskrives kort hvordan det skjer.

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart. Med planen følger det beskrivelser, bestemmelser og illustrasjoner for bruk av arealene. Samt vern og utforming av arealene og de fysiske omgivelsene.

Vi har to typer reguleringsplaner:

1) Områdereguleringsplan. Slike planer er nyttige når større områder skal reguleres. De kan også benyttes hvis det må avklares hvordan et bestemt areal skal brukes. For eksempel i et område med mange grunneiere. Kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide en områdereguleringsplan.

2) Detaljreguleringsplan. Dette er en en reguleringsplan for et mindre avgrenset område. Alle har mulighet til å lage forslag til en detaljreguleringsplan. En slik plan vil typisk plassere hus på kartet, med størrelse og høyde på byggene. I tillegg til opparbeidet infrastruktur, som veier.

Endelig politisk vedtatte reguleringsplaner er juridisk bindende for alle parter.

Når utarbeides en reguleringsplan?

Alle kan fremme forslag til reguleringsplan. Privatpersoner får normalt ekstern hjelp av firma. Større anleggs/byggetiltak krever reguleringsplan for området. For eksempel kan private grunneiere ønske å bygge ut noe på eiendommen sin, som et hyttefelt. Kommunen utarbeider jevnlig offentlige reguleringsplaner. For eksempel når:

  • kommunen har vedtatt det i arealdelen i kommuneplana.
  • når det er nødvendig for å ha bedre oversikt over planleggingen av kommunen.
  • dersom det skjer større endringer i bygningsmassen på grunn av ødeleggelser.

Som veiledning underveis brukes overordnede planer på nasjonalt nivå, fylkesplan og kommunens egen arealplan/kommuneplan.

Slik utarbeides en reguleringsplan

Bilde som viser saksgangen når det utarbeides reguleringsplan. Bildet viser bokser med tekst. - Klikk for stort bilde1. Oppstartsmøte: Et privat initiativ til en reguleringsplan skal tas opp i et møte med kommunen, før planarbeidet kan starte. I et oppstartsmøte avklares forutsetningene for planarbeidet. Kommunen vil gi informasjon om gjeldende planer og føringer som gjelder for det aktuelle området. Vi vil også orientere om og avklare behandlingsmåten. I møtet vil kommunen gå gjennom kravene til et komplett planforslag. Kommunen skriver etterpå en oppsummering fra oppstartsmøtet. Kommunen vil i møtet, eller senest gjennom oppsummeringen, gi en anbefaling om den videre prosessen.

Hvis kommunen ønsker å lage en reguleringsplan, har den ansvar for å utarbeide et utkast til planen. Det skjer normalt i samarbeid med eksterne fagfolk, og i samråd med de involverte.

2. Varsel/kunngjøring om oppstart av planarbeid: Medvirkning er et viktig moment i planleggingen. Grunneiere, eventuelle andre personer med rettigheter på eiendommen, naboer og andre berørte har krav på å bli hørt. De skal også få mulighet til å uttale seg. Det skjer gjennom en lovpålagt melding om oppstart. Der beskrives bakgrunnen for planen, forventet fremdrift og beskrivelse av hva planen inneholder. Det gis også en tidsfrist for eventuelle innspill. Det er den som utarbeider planforslaget som har ansvar for kunngjøring. Oppstarten skal kunngjøres i minst en (lokal) avis, i tillegg til at det legges ut på kommunens hjemmeside. Kommunen benytter Fosna-Folket og Adresseavisen til kunngjøringer, i tillegg til bruk av hjemmeside på Internett. Forslaget er også tilgjengelig i kundemottaket på rådhuset.

3. Planforslaget utarbeides i detalj. Forslaget utarbeides og overleveres til kommunen, hvis andre enn kommunen står bak det. Kommunens administrasjon ser til at planforslaget følger gjeldende lover og regler. Hvis forslaget er grundig nok utarbeidet, sendes det til politisk behandling og vedtak.

4. Første gangs behandling i Det faste planutvalget. Sistnevnte er et politisk organ for plan- og miljøsaker. Her gjennomgås planforslaget, gjerne med befaring på stedet. Blir forslaget nedstemt, går det i retur til forslagsstilleren. Vedkommende må eventuelt justere planforslaget etter tilbakemeldingene fra planutvalget. Endringer i forslaget kan gi flere behandlinger i planutvalget.

Når flertallet i planutvalget er fornøyde med forslaget, godkjenner de at det legges ut på offentlig høring.

5. Høring/offentlig ettersyn. Kommunale planforslag publiseres i Fosna-Folket og Adresseavisen, samt på kommunens hjemmeside. Forslaget legges også ut i kundemottaket på rådhuset. Grunneiere og rettighetshavere skal informeres skriftlig, så fremt det er mulig. Det gis minimum seks ukers frist for å komme med innspill. PS: Høring betyr at forslaget sendes ut til dem som er berørt. Offentlig ettersyn betyr at forslaget legges ut til gjennomlesing, og er lett tilgjengelig for alle.

6. Andre gangs behandling i Det faste planutvalget. Forslaget gås gjennom på nytt, sammen med eventuelle innspill fra høringsperioden. Planutvalget vedtar en anbefaling til endelig vedtak. Denne anbefalingen sendes til kommunestyret.

7. Vedtak i kommunestyret. Planforslaget behandles av kommunestyret, som fatter endelig vedtak. Det må skje senest 12 uker etter at planforslaget er mottatt.

8. Kunngjøring med klagerett. Vedtaket i kommunestyret blir kunngjort offentlig, på samme måte som med høringen. Det skjer med informasjon om klagerett, samt hvordan eventuelle krav om erstatning skal fremmes.

Kommunestyrets vedtak kan klages på, innen tre uker fra det er kunngjort. Krav om erstatning må fremmes innen tre år etter kunngjøringen. Klagen sendes til Åfjord kommune, Postboks 54, 7169 Åfjord. Hvis kommunestyret ikke gir medhold på klagen, videresendes den til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.


Planstatus for eiendommen din finner du på kommunens kartløsning. Velg reguleringsplan eller kommuneplan under karttype.

Her finner du veiledning til hvordan man bruker kartløsningen

Kontakt

Kjell Vingen
Arealplanlegger
E-post
Mobil 906 90 335
Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef, Landbruk og tekniske tjenester
E-post
Mobil 970 68 330