Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Priser/egenandeler på helse- og velferdstjenester for 2022

Prisene ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021.

1. Hjemmehjelp / praktisk bistand / miljøarbeid

Nedenfor ser du månedlig egenandel. Prisen baseres på husholdningens samlede inntekt. Til venstre i tabellen ser du ulike årsinntekter. Til høyre ser du månedsprisen man må betale, ut fra årsinntekten. NB: Tallene til venstre (årsinntekt) tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G). Disse endres 1. mai hvert år

Brutto årsinntekt Månedspris
Inntil 212 798 kroner  Kr. 215,-
212 799 - 319 197 kroner    Kr 842,-
 319 197 - 425 596 kroner  Kr. 1053,-
 425 596 - 531 995 kroner  Kr. 1.789,-
531 995 kroner og over  Kr 2.105,-


Årsinntekten baseres på den siste tilgjengelige ligningen. Er inntekten vesentlig endret i ettertid, må du opplyse om det i søknaden.

Maksimal timepris for hjemmehjelp / praktisk bistand er 350 kroner.

 

2. Leie av trygghetsalarm

Tilknytningen koster 400 kroner. Dette betales kun en gang.

Leieprisen for trygghetsalarmen er 316 kroner i måneden.

Hvis trygghetsalarmen er erstatning for pleie- og omsorgstjeneste, skal den være gratis.

Egenandelen for trygghetsalarm er den kostnaden kommunen betaler for leie per alarm.

 

3. Andre tjenester

Mat levert hjemme/ middagsombringing: 121 kroner per porsjon, inkludert utkjøring.

Aktivitets- og dagsenteret: 158 kroner per uke, inkludert enkel servering.

Middag på Stoksund Trygdepensjonat, Roan sykeheim og på helsesenteret: 106 kroner per porsjon

Helpensjon (mat til frokost, middag, ettermiddag og kveld): 158 kroner per døgn

Pris per frokost, lunsj og kveldsmat: 45 kroner per måltid

 

4. Heldøgns pleie og omsorg

Korttidsplass i institusjon/sykehjem: 180 kroner per døgn

Dag- og nattopphold: 100 kroner per dag/natt

Langtidsopphold ved sykehjem: Fradrag for boutgifter gis som hovedregel for tre måneder. Det må søkes om dette til forvaltningsenheten (via skjemaet "Søk på helse- og omsorgstjenester").

Fribeløpet for beregning av vederlag for langtidsopphold er 9 100 kroner.

Vederlag for langtidsopphold skal ikke overskride såkalt kurdøgnpris på 3 075,29 kroner, som blir 92 258,74 kroner per måned. Kurdøgnpris er en pris som skal fastsettes ut fra hva en sykehjemsplass faktisk koster.

 

5. Støttekontakt / tilsynsfører

Timelønn er 175 kroner. Støttekontakter/tilsynsførere er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen dekker derfor ikke feriepenger.

 

6. Avlastningshjem og besøkshjem

Tjenesten følger statens veiledende satser for godtgjøring. Arbeidsgodtgjøring blir skattlagt som lønn, men avlastere er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen dekker derfor ikke feriepenger.

 

7. Omsorgslønn

Utbetales som vanlig lønn. Den tilsvarer lønn som assistent med 10 års ansiennitet.

 

8. Sosialhjelp

Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp beregnes etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Barnetrygd skal ikke være med i grunnlaget for beregning av økonomisk sosialhjelp.

 

9. Utleie av lokaler

Pårørenderom koster 526 kroner per døgn. For hele uker er prisen 3 158 kroner. Pårørende til døende pasienter bor gratis.

Utleie av lokaler til private arrangement, privat virksomhet, kurs og lignende er 526 kroner.

 

Om prisene:

Prisene revideres årlig, i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Prisene vedtas av kommunestyret. Satsene følger Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Grensene for brutto årsinntekt (se punkt 1) endres 1. mai hvert år, da prisene er vedtatt å følge folketrygdens grunnbeløp.

Kontakt

Harriet Larsen
Enhetsleder, Forvaltningsenheten
E-post
Mobil 411 23 361
Aud-Elin Berdahl Vingen
Enhetsleder, institusjonstjenesten
E-post
Mobil 984 69 361
Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
E-post
Mobil 902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
E-post
Mobil 918 43 774
Sissel Rånes Braseth
Sektorsjef, Helse og velferd
E-post
Mobil 402 20 169