Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser/egenandeler på helse- og velferdstjenester 2020

Prisene vedtas normalt cirka 1. mars hvert år. Årsaken er at de skal tilpasses statlige endringer. Prisene nedenfor ble vedtatt til ny kommune fra 1. januar 2020.

1. Hjemmehjelp / praktisk bistand / miljøarbeid

Nedenfor ser du månedlig egenandel. Prisen baseres på husholdningens samlede inntekt. Til venstre i tabellen ser du ulike årsinntekter. Til høyre ser du månedsprisen man må betale, ut fra årsinntekten. NB: Tallene til venstre (årsinntekt) tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp (G). Disse endres 1. mai hvert år

Brutto årsinntekt Månedspris
 Inntil 199.716 kroner  Kr. 210,-
 199.716 - 299.574 kroner    Kr 800,-
 299.574 - 399.432 kroner  Kr. 1000,-
 399.432 - 499.290 kroner  Kr. 1.700,-
 499.290 kroner og over  Kr 2.000,-


Årsinntekten baseres på den siste tilgjengelige ligningen. Er inntekten vesentlig endret i ettertid, må du opplyse om det i søknaden.

Maksimal timepris for hjemmehjelp / praktisk bistand er 344,16 kroner.

 

2. Leie av trygghetsalarm

Tilknytningen koster 400 kroner. Dette betales kun en gang.

Leieprisen for trygghetsalarmen er 300 kroner i måneden.

Hvis trygghetsalarmen er erstatning for pleie- og omsorgstjeneste, skal den være gratis.

 

3. Andre tjenester

Mat levert hjemme/ middagsombringing: 115 kroner per porsjon, inkludert utkjøring.

Aktivitets- og dagsenteret: 150 kroner per uke, inkludert enkel servering.

Middag på Stoksund Trygdepensjonat: 100 kroner per porsjon

Middag på helsesenteret: 100 kroner per porsjon.

Helpensjon (mat til frokost, middag, ettermiddag og kveld): 150 kroner per døgn

Pris per frokost, lunsj og kveldsmat: 43 kroner per måltid

 

4. Heldøgns pleie og omsorg

Korttidsopphold: 170 kroner per døgn

Dag- og nattopphold: 90 kroner per dag/natt

Langtidsopphold ved sykehjem: Fradrag for boutgifter gis som hovedregel for tre måneder.

Fribeløpet for beregning av vederlag for langtidsopphold er 8 700 kroner.

Vederlag for langtidsopphold skal ikke overskride såkalt kurdøgnpris på 2 290,40 kroner, som blir 68 714,33 per måned. Kurdøgnpris er en pris som skal fastsettes ut fra hva en sykehjemsplass faktisk koster.

 

5. Støttekontakt / tilsynsfører

Timelønn er 175 kroner. Støttekontakter/tilsynsførere er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen dekker derfor ikke feriepenger.

 

6. Avlastningshjem og besøkshjem

Tjenesten følger sentrale veiledende satser for godtgjøring. Arbeidsgodtgjøring blir skattlagt som lønn, men avlastere er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen dekker derfor ikke feriepenger.

 

7. Omsorgslønn

Utbetales som vanlig lønn. Den tilsvarer lønn som assistent med 10 års ansiennitet.

 

8. Sosialhjelp

Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp beregnes etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Barnetrygd skal ikke være med i grunnlaget for beregning av økonomisk sosialhjelp.

 

9. Utleie av lokaler

Pårørenderom koster 500 kroner per døgn. For hele uker er prisen 3.000 kroner. Pårørende til døende pasienter bor gratis.

Utleie av lokaler til private arrangement, privat virksomhet, kurs og lignende er 500 kroner.

 

Om prisene:

Prisene revideres årlig, i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Prisene vedtas av kommunestyret. Satsene følger Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Grensene for brutto årsinntekt (se punkt 1) endres 1. mai hvert år, da prisene er vedtatt å følge folketrygdens grunnbeløp.

Kontakt

Harriet Larsen
Rådgiver, Forvaltningsenheten, Helse og velferd
411 23 361
Aud Elin Vingen
Enhetsleder, institusjonstjenesten
984 69 361
Gunnveig Årbogen Ugedal
Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
918 43 774
Sissel Rånes Braseth
Sissel Rånes Braseth
Virksomhetsleder Helse og omsorg
402 20 169
Laila Refsnes
Laila Refsnes
Sektorsjef, Helse og velferd
917 71 955