Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Lenger ned på siden kan du lese hva en kommuneplan er.

Kommunestyret vedtok 27. oktober 2022 samfunnsdelen av ny kommuneplan, for perioden 2022-2034.

Vedtatt samfunnsdel, 2022-2034 (PDF, 5 MB)

Arbeidet med arealdelen av kommuneplanen er i gang. Inntil den er vedtatt, gjelder de gamle kommuneplanene (arealdel) for Roan og Åfjord kommuner før 2020.
 

Kommuneplan gamle Åfjord kommune, arealdel:

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. Den inneholder langsiktige mål for kommunens utvikling. Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet og en helhetlig tenking i all lokal forvaltning.

Kommuneplanen gir føringer og veiledning i en del viktige spørsmål. Som for eksempel: Hvor skal det bygges boligområder? Hvordan ønsker vi at sentrum skal se ut? Hvor ønsker kommunen næringsvirksomhet? Hvordan planlegger vi for å oppnå god helse? Hva bør vi prioritere av infrastruktur? Hvordan skal vi forvalte naturområdene i kommunen? Hensikten med kommuneplanen er å skape en helhetlig og langsiktig tenking. Den blir derfor en veileder for all forvaltning i kommunen. For eksempel når det skal vedtas mindre planer.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel:

1) Samfunnsdelen er en tekstdel som er generell i formen. Den forteller om muligheter og utfordringer i årene som kommer. I den politiske behandlingen av kommuneplanen anbefales det strategier for å utnytte mulighetene og møte utfordringene. Tekstdelen forklarer også kommunens verdier og visjon. Samfunnsdelen gjelder for 12 år fram i tid, og revideres hvert fjerde år. Samfunnsdelen har en tilhørende handlingsdel. Den sier hvordan kommuneplanen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen revideres årlig. Samfunnsdelen for 2022-2034  bygger på FNs bærekraftsmål, og vise hvordan disse skal følges opp lokalt.

2) Arealdelen er svært konkret. Den fastslår blant annet hvor kommunen vil tillate boligbygging, samt hvilke naturområder som skal vernes. Arealdelen av kommuneplanen inneholder et plankart, med utfyllende bestemmelser. Disse bestemmelsene brukes spesielt når områder skal planlegges mer i detalj, gjennom en reguleringsplan. Arealdelen er juridisk bindende i fire år fram i tid.

 

Kommunedelplaner

Noen ganger benyttes planformen kommunedelplan. Det er en plan for avgrensede områder. En kommunedelplan brukes typisk for geografiske områder med stort press knyttet til utvikling. Da ønsker kommunen ofte mer konkrete føringer for arealbruken. Kommunedelplanen har også et plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse.

Kommunedelplaner kan også omhandle andre bestemte tema, som ikke har med arealbruk å gjøre.

Kartvedlegg til gamle Åfjord kommunes kommuneplan 2019-2030:


Kommunedelplan gamle Åfjord kommune, sentrum 2014-2025: Plandokument (PDF, 11 MB) og plankart (PDF, 7 MB)
 

Du kan se planstatus for eiendommen din i vår digitale kartløsning. Velg din kommune i menyen til venstre. Velg deretter kommuneplan i samme meny, og skriv inn adressen. Da ser du hvilken plan som gjelder på tomta di.

Her finner du veiledning til hvordan man benytter kartløsningen

Kontakt

Per Johansen
Rådmann
E-post
Mobil 90 86 47 99
Kjell Vingen
Arealplanlegger/enhetsleder
E-post
Mobil 90 69 03 35