Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Andre råd, utvalg og nemnder med mer

Nedenfor er en oversikt over kommunens representanter i råd og nemnder. Siden vil oppdateres.

Kommunestyret 

Formannskapet

Det faste planutvalget

Utvalg for oppvekst og helse

Utvalg for vekst og utvikling

Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Landbruks- og utmarksnemnd (LU-nemnd)

Ungdomsrådet

Eldrerådet

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Trafikksikkerhetsutvalget

 

Administrasjonsutvalget

Medlemmer:
Leder Vibeke Stjern (Ap)
Gro Kristiansen (Ap)
Erik Jakobsen (Ap)
Einar Eian (H)
Gunnar Singsaas (Frp)

Vara for disse er Håkan Berdahl, Bjørn Arne Hosen, Karin Viken Sumstad, Stian Skjærvik Hansen, Halvor Bueng, Nina Edvardsen og Anne Iren Lian.

Medlemmer:
Nestleder Tone Bårdli (Sp)
Erling Iversen (Sp)

Vara for disse er Jon Husdal, Oddbjørn Rømma, Mari Krogfjord og Heidi Moen Svenning.

"Barnerepresentant" i Det faste planutvalget
 

Fjellstyret

Leder Gunnar Singsaas (personlig vara er Eivind Mørreaunet)
Nestleder Frode Mørreaunet (personlig vara er Ingrid G. Hårstad)
Monica Lauritsen (personlig vara er Lise G. Sørheim)
Roar Grøtting (personlig vara er Berit Gundersen)
Eva Berdal Nygård (personlig vara er Arne Amundal)

Forliksråd

Fosen Brann og redning IKS - representantskap

Vibeke Stjern
Einar Eian
Erling Iversen

Vara: Håkan Berdahl

Fosen Renovasjon - representantskap

Vibeke Stjern
Einar Eian

Vara (i rekkefølge): Walter Solberg og Erling Iversen

Fosen Renovasjon - styret

Jon Husdal
Karin Viken Sumstad
Håkan Berdahl

Heimevernsnemnd

IKA Trøndelag IKS

Vibeke Stjern (vara er Einar Eian)

Jordskiftemeddommere

Klagenemnd (klientsaker)

Konfliktråd (representant til oppnevningsutvalget)


Kontrollutvalget

Hanne Skjæggestad (Sp, leder)
Hartly Thun (Ap, nestleder)
Arne P. Selnes, Sp
Odd Bratland (V)
Hanne Marie Frønes Eian (H)

Vara fra posisjonen: Roar Harbak (H) og Audny Valleraunet (Ap)
Vara fra Venstre: Kari Helen Larsen
Vara fra Senterpartiet: Konny Anita Herfjord og Ole Håvard Krogfjord

Overskattenemnd

Leder Frank Arne Andreassen (personlig vara er Tommy Nilsen)
Nestleder Roan Morkemo (personlig vara er Øystein Staven)
Heidi Moen Svenning (personlig vara er Rigmor Rømma)
Joar M. Sørdahl (personlig vara er Roger Sørgård)
Wenche Kristiansen (personlig vara er Roar Grøtting)
Magne Ugedal (personlig vara er Inger Svendsen)

Representantskapet for Fosen kommunerevisjon IKS

Vibeke Stjern (vara er Einar Eian)

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Halvor Bueng (vara er Vibeke Stjern)

KS, Sør-Trøndelag fylkeskrets

Vibeke Stjern (Ap). Vara er Einar Eian (H), Gro Kristiansen (Ap) og Erik Jakobsen (Ap)
Tone Bårdli (Sp). Vara er Erling Iversen (Sp), Jon Husdal (Sp) og Oddbjørn Rømma (Sp)

Kirkelig fellesråd

Einar Eian (H)

Vara: Gunnar Singsaas (FrP) og Håkan Berdahl (H)

Skolens samarbeidsutvalg v/Åset

Barnehagens samarbeidsutvalg ved By barnehage

Skolens/barnehagens samarbeidsutvalg ved Stokksund oppvekstsenter

Å barnehages samarbeidsutvalg

Heggli barnehage (privat barnehage)

Kulturskolens samarbeidsutvalg

Berit Gundersen (vara er Roar Grøtting)

Fosen regionråd (rådet)

Ordfører Vibeke Stjern
Varaordfører Einar Eian
(Vara er Gro Kristiansen, Håkan Berdahl, Erik Jakobsen, Gunnar Singsaas og Karin Viken Sumstad)

Opposisjon Tone Bårdli
(Vara er Erling Iversen, Jon Husdal og Mari Krogfjord)
 

Skatteutvalget

Skattetakstnemnd

Leder Sten Aaknes (personlig vara er Roy Jonny Larsen)
Nestleder Magnar Nilsen (personlig vara er Synnøve Lauritsen)
Brit Hoås (personlig vara er Håkan Berdahl)

Skjønnsmenn

Stemmestyrer for valgkretsene

Stiftelsen Halten / Nekolai Dahls minne

Eirik Lothe (personlig vara er Vidar Daltveit)
Petter Seljestad (personlig vara er Jan Arne Johansen)
Kari Steinsheim (personlig vara er Odd Bratland)
Lina Nordaunet (personlig vara er Raymond Bugge)
Vidar Sydskjør (personlig vara er Vidar Daltveit)

Eirik Lothe er politisk representant, foreløpig uten varamedlem.

Styret for Åfjordsmuseet / Prestegårdens venner

Thore Erling Pettersen (vara er Ingrid G. Hårstad)
 

Utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker

Utvalg av meddommere i tingretten

Valgutvalg

Leder Jon Husdal (personlig vara er Hanne Skjæggestad)
Nestleder Håkan Berdahl (personlig vara er Einar Eian)
Thore Erling Pettersen (personlig vara er Odd Bratland)
Brit Helen Hoås (personlig vara er Nina Edvardsen)
Hartly Thun (personlig vara er Gro Kristiansen)
Halvor Bueng (personlig vara er Gunnar Singsaas)

Valgstyret

Vibeke Stjern, leder (Ap)
Gro Kristiansen (Ap)
Erik Jakobsen (Ap)
Einar Eian, nestleder (H)
Gunnar Singsaas (Frp)

Vara for disse er Håkan Berdahl, Bjørn Arne Hosen, Karin Viken Sumstad, Stian Skjærvik Hansen, Halvor Bueng, Anne Iren Lian og Nina Edvardsen.

Nina Edvardsen (Krf)
Vara er Annlaug Strøm (Krf)

Thore Erling Pettersen (V)
Vara er Ingrid G. Hårstad

Tone Bårdli  (Sp)
Erling Iversen (Sp)
Vara for disse er Jon Husdal, Oddbjørn Rømma, Mari Krogfjord og Heidi Moen Svenning (alle Sp).

Vannregion Nordre Fosen

Jon Husdal (vara er Walter Solberg)

Åfjordhallen - styret

Bjørn Hosen (vara er Håkan Berdahl)

Åfjord Sparebank - forstanderskapet

Hartly Thun
Ivar Refsnes
Wenche Sundet
Anne Kristin Viken

Vara er Edna Skjærvø og Brit Hoås

Åfjord Utvikling

Vibeke Stjern (vara er Einar Eian)