Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Det samiske miljøet

Bilde av en reinflokk - Klikk for stort bilde Brevoldsamlingen / Fotografene Brevold   

Åfjord kommune er i dag den desidert største reinbeitekommunen på Fosen. Det er fordi det beiter rein fra begge driftsgruppene her. Hele kommunen er definert som beiteområde for rein.

Fosen reinbeitedistrikt, på samisk Fovsen njaarke, er Norges sydligste kystreinbeite-distrikt. Det har konsesjon for 2 100 rein i vårflokken før kalving, fordelt på søndre og nordre driftsgruppe. Grensen mellom driftsgruppe nord og sør går langs Stordalselva, videre østover til Tekssjøen, Reinsjøan og til Holden og langs elva ned til Malm i Verran. Reinen beiter på forskjellige steder avhengig av årstida. I Gurben og Dåapma-området blir årskalvene merket i løpet av sommeren.

Ved Fjellveien vest for Skansen har reinbeitedistriktet innsamlingsplass for rein. Det samiske navnet er Boernebahke. På vinteren blir reinen samlet inn her og kontrollert og sortert. Et tilsvarende anlegg ligger ved fylkesvei 715 på grensa mellom Osen og Namdalseid.

I dag (2018) er cirka 50 personer engasjert i reindrifta i vårt område. De fleste av disse har egne dyr med egne reinmerker. På Momyra har reinbeitedistriktet bygd ny hytte. Ved Goerpe (Gurben) har reindrifta hytte og lenger sør ved Guehkiesjavrie (Langvatnet) er det ei gamme.

Det finnes dokumentasjon om samisk bosetting i området før 1720. Lysvatnet, Skansen og Sela-området er steder som allerede da hadde samisk bosetting.

På denne tiden var Thomas von Westen sterkt engasjert i arbeidet med å kristne de samiske bosettingene. Han ble av noen kalt «samenes apostel». Han og hans hjelpere reiste rundt, også i vårt område, for å omvende samene til den kristne tro. Samtidig beslagla de runebommer og annet utstyr som samene brukte i sin religionsutøvelse.

Det er mange stedsnavn i Åfjord og Roan som er avledet av gamle samiske navn. Et eksempel er Lysvatnet, avledet av Liehtsiejaevrie. Mest kjent nå er Dåapma, en av de høyeste fjelltoppene på Fosenhalvøya. Dette er grensepunktet mellom dagens kommuner Roan, Namdalseid og Åfjord. Men det høyeste punktet (644 m.o.h.) ligger i daværende Roan kommune, dagens Åfjord kommune.

Det samiske miljøet har lange tradisjoner på Fosen. Det er mange gamle boplasser rundt i Åfjord, blant annet i Sørdalen, Norddalen og ved Skråfjorden. I dag er det ingen fast samisk bosetting i Roan/Åfjord. De som driver reindrift nå bor i Verran, Inderøy og Namdalseid. Men de har tette bånd til kommunen vår.