Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Søker tillatelse til landbasert akvakulturanlegg på Brennholmen

Kvidul AS ønsker anlegg for settefisk og matfisk. Frist for å gi merknader er 28. juni 2022.

Søknaden gjelder følgende: 

  • Akvakulturtillatelse for settefist av laks med årlig produksjon av inntil 10 000 000 stk. settefisk tilsvarende 5600 tonn settefisk. 

  • Akvakulturtillatelse for matfisk av laks med MTB 13000 tonn. 

Sjøvann skal tas inn ved etablering av vanninntak sørvest for Brennholmen. Alt ferskvann som anlegget har behov for i settefiskproduksjon skal produseres ved avsalting av sjøvann. Avløp fra anlegget vil bli ført på 208 meters dyp nord-øst for Stokkøya, der stokken løper ut i Flesafjorden.

Området anlegget planlegges etablert er innenfor detaljregulering for Brennholmen (planID:202001) regulert til formålet. 

Merknader

Frist for å komme med merknader er 28.06.2022.

Eventuelle merknader må være skriftlige. Man kan sende innspill og merknader på følgende måter:

Lenker

Planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 7 MB)

Arealplankart (PDF, 8 MB)

Modellert strøm, Brennholmen (PDF, 6 MB)

Modellert spredning av utslipp (PDF, 6 MB)

Strømrapport (PDF, 6 MB)

Bunnkartlegging avløpstrasé (PDF, 2 MB)

Punktutslippsundersøkelse (PDF, 6 MB)

Anleggsskisse (PDF, 6 MB)

Inntak og utslipp (PDF, 8 MB)

Uttalelse NVE (PDF, 574 kB)

Informasjon til søknad (PDF, 4 MB)

Kvalitetshåndbok (PDF, 4 MB)

Miljøhåndbok (PDF, 4 MB)

Prosedyrehåndbok (PDF, 2 MB)

Risiko- og beredskapsplan (PDF, 2 MB)