Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sjøareal ved Lauvøya er ute til offentlig ettersyn

Deler av arealdelen til kommuneplanen er til ny behandling. Frist for å komme med uttalelser er 3. januar 2020.

Da kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Åfjord kommunestyre den 14.06.2019, ble et sjøareal vest for Lauvøya, mot grensen til Bjugn kommune, unntatt rettsvirkning. Dette arealet tas til ny behandling og legges nå ut til offentlig ettersyn. Dette ble vedtatt av det faste planutvalget i møte den 14.10.2019. Det faste planutvalget vedtok at høring og offentlig ettersyn skal omfattes av to alternative forslag til arealformål for det aktuelle området.

Det ene alternative forslaget samsvarer med forslaget som lå ute til offentlig ettersyn i kommuneplanprosessen som ledet til vedtaket den 14.06.2019. Arealet, som omfattes av sjøarealet rundt øygruppen, mellom farledene, er her angitt som BV-1, se kartutsnitt nedenfor.

Arealdel kommuneplan, kart ved Lauvøya. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BV-1 betyr bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, med følgende bestemmelse: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone uten begrensning i hvilke av de aktuelle formålene som kan tillates. I disse områdene kan akvakulturanlegg plasseres så fremt en konkret vurdering i henhold til lovverk og andre interesser og hensyn ikke tilsier noe annet.

Grunnen til at området ved sluttbehandling av kommuneplanens arealdel er at det var varslet innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag inntil arealet ble angitt med arealformål NFFF-1.

Det andre forslaget som omfattes av det offentlig ettersynet, er at arealet gis arealformål NFFF-1, se kartutsnitt nedenfor.

Bilde av kart ved Lauvøya - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFFF-1 betyr flerbruksområde; naturområde, friluftsområde, fiske og ferdsel, med følgende bestemmelse: I disse områdene kan fortøyninger til akvakulturanlegg fra 20 meters dybde og dypere tillates så fremt en konkret vurdering i henhold til lovverk og andre interesser og hensyn ikke tilsier noe annet. Andre tiltak i områdene skal undergis en streng vurdering.

Øvrige dokumenter knyttet til kommuneplanen er tilgjengelig her, https://www.afjord.kommune.no/politikk/kommuneplan/.

Uttalelse til de to alternative planforslagene bes sendt skriftlig til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller på e-post til postmottak@afjord.kommune.no. Frist for å komme med uttalelse settes til 3. januar 2020.

Vedlegg