Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nå skal deler av kommuneplanen revideres

Kom gjerne med innspill til prosessen og målene som er satt.

planprogram, forside - Klikk for stort bilde

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Når det gjelder bruk av areal i Åfjord, er det behov for å avklare formålene til de ulike arealene. Ikke minst i sjøområdene våre. Det er også behov for å se nærmere på arealer til fritidsbebyggelse. I tillegg skal kommunedelplaner for Lauvøya, Dragseid, Stokksund og Linesøya revideres.

NB: Dette er en forenklet revidering av planen. Det betyr at man først og fremst fokuserer på noen utvalgte tema, selv om prosessen går "som normalt". Behovet for oppdatering er på noen områder nødvendig også før 2020, når det gjelder arealbruk. Noe av dette arbeidet må derfor gjøres i år. Roan kommune har for øvrig ikke dette behovet akkurat nå. Etter 2020 vil man starte en mer omfattende prosess, med å utarbeide felles kommuneplan for Nye Åfjord. Innspillene fra årets prosess tas med i det arbeidet.

Prosessen

Planprogrammet viser prosessen for revideringen av ny kommuneplan. I planprogrammet kan man blant annet lese hvordan arbeidet er organisert. Og hvem som inviteres til å medvirke underveis. Det faste planutvalget vedtok 22. mars 2018 å legge forslaget til planprogram til offentlig ettersyn.
 
Frist for å komme med merknader til planprogrammet er 13. mai 2018.
 

Målsetninger for revideringen

Samtidig varsles oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel. Målsettinger for revideringen er:

Samfunnsdelen
• Legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

• Gi en strategi for å møte forventet befolkningsutvikling (aldersbæreevne).

• Rigge samfunnet for å møte muligheter og utfordringer vi har som vindkraftkommune.

• Gi grunnlag for klima- og miljøvennlig samfunnsutvikling, i forhold til det grønne skiftet.

• Stimulere til regionalt samarbeid.

Arealdelen
• Gi forutsigbarhet i arealforvaltningen. Først og fremst i strandsone og sjøområder.

• Sette av nødvendige arealer til bolig- og næringsformål.

• Bedre tilpassede bestemmelser – redusere behovet for dispensasjonsbehandlinger.
 
Det inviteres til å komme med innspill innenfor målene som er satt for planarbeidet. Innspill må være hos kommunen innen 3. juni 2018.
 

Hvor sende innspill

Merknader til planprogram og innspill til planarbeidet kan sendes til:
 
  • Per post: Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord
  • Via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

Kontakt

Kjell Vingen
Arealplanlegger
72 53 23 27
Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
72 53 23 20
908 64 799
Fant du det du lette etter?