Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Godkjent reguleringsplan, Sundgården 2

Åfjord kommunestyre har 29.10.2015 egengodkjent reguleringsplan for Sundgården 2. Planen viser sju eksisterende og en ny boligtomt. Samt fire eksisterende og åtte nye fritidstomter. Og tre nausttomter.

Krav om erstatning for tap eller krav om innløsning etter plan- og bygningsloven må være framsatt innen tre år fra kunngjøringen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. En klage må være skriftlig. Den må sendes Åfjord kommune innen tre uker fra datoen for kunngjøringen.


Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 29.10.2015

Endelig vedtak:

Kommunestyret tar resultatet av meklingen hos Fylkesmannen delvis til følge ved at:

Det innarbeides en bestemmelse om at naust N1 bygges på eksisterende tufter og får en utforming i tråd med miljøets karakter. Naustets størrelse kan ikke være større enn hva tuftene etter tidligere naust tilsier. Det innarbeides en bestemmelse om at adkomstveien til naustet kun skal være en enkel turveiadkomst, og ikke ha standard som innbyr til bilkjøring. Kommunestyret tar ikke Fylkesmannens innsigelse til tomt F8 til følge.
Kommunestyret mener på bakgrunn av saksbehandling, befaring og terrengets beskaffenhet, at det ikke vil forringe kvaliteten i området eller føre til privatisering av strandsonen.

Kommunestyret mener dette er en fornuftig fortetting i et område med eksisterende bebyggelse.

Vedtaket var enstemmig.

 

Vedlegg:

Sundgården 2, reguleringsbestemmelser (PDF, 91 kB)

Sundgården 2, plankart (PDF, 2 MB)

Kontakt

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør, plan- og byggesak
950 11 129