Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Endrer plan for hyttefelt på Linesøya

Oppdatert reguleringsplan for Trollskardet er på begrenset høring.

Bakgrunnen for endringene er at kommunen har bedt om at plankartet med tilhørende bestemmelser blir samstemt. Slik at henvisninger korresponderer, og at kart og terreng stemmer overens.

Lenker

De endringene som er gjort anses som mindre vesentlige. De kan listes opp som følger:

Plankartet

1. Molo er innmålt og vises som bygget.

2. Arealet mellom veien og småbåtanlegget er endret fra veiareal/ parkering til friluftsareal. Bortsett fra at det er lagt opp til en korttids parkeringsplass (P1).

3. Båtutsett er tegnet inn på kartet

4. Parkering er samlet ved molo (P2) hvor det er lagt opp til sju parkeringsplasser.

5. VA-anlegg utleieboliger (UH1) er plassert i parkeringsareal. Slamavskiller skal ha kjøresterkt lokk og område over benyttes som parkering. Utslippsledning til sjø skal føres ut til sju meters dybde (laveste lavvann).

6. Veiareal/ parkeringsareal ved UH1 er erstatte med friluftsformål.

7. Trafo er tegnet inn.

8. Det er avsatt et areal til Naustformål N1 midt i planområde ved vei.

9. Tomt Gnr/bnr 107/155 er kommet inn i planen (tidligere godkjent byggesak)

Reguleringsbestemmelser


1. Denne endringen vil få en ny plan id. Denne vil være 201701.
2. Område for masseuttak utgår. Denne teksten har hengt igjen fra en gammel versjon, hvor masseuttak var avmerket på plankart. (jfr. tekst under overskrift – spesialområder)
3. Pkt 1.2. Overskrift endret. Det nå er 18 tomter og ikke 17. Endret til: H.1 – H1.18.
4. Pkt 1.2. Arealbetegnelse er endret i første kulepunkt. I dag sier bestemmelsene bruksareal, dette er feil og det skal være bebygd areal.
5. Pkt. 1.2. Presisering av takform. Bestemmelsene åpner for å ha flate tak og pulttak (Det er gitt dispensasjoner på flate tak og pulttak tidligere).
6. Pkt. 1.3. Mønehøyde økt med 60cm fra 4,9m til 5,50m.
7. Pkt. 1.3. Nytt kulepunkt. Det utarbeides felles VA-anlegg som plasseres på p-plass nr. 2. Sikres med kjøresterkt lokk
8. Pkt. 1.4. I første linje er følgende tekst tilføyd:…../garasje/lager ved trafo….
9. Pkt. 1.4. Det er tilføyd 2 setninger: Det er avsatt en nausttomt NA-1 øst for område bolig/ forretning. Oppføres i tradisjonell naustbebyggelse stil.
10. Pkt. 1.5. Tilføyelse første kulepunkt: Utslippsledning føres til sjø og avsluttes min. 7m under laveste vannstand.
11. Pkt 1.5. Tekst tilføyd i siste kulepunkt:…for hytterenovasjon.
12. Pkt 2.1. Presiseringer som gjelder areal avsatt til parkeringsformål. Tekst som beskriver formål med parkeringsplass P3 er uendret. Øvrige parkeringsareal er beskrevet henvist til plankart, noe som var uklart tidligere.
13. Pkt. 2.2. Ordet sløyebod er tilføyd teksten i første setning.
14. Pkt. 2.3. I første kulepunkt er teksten flytende elementer erstattet med 3 stk flyte-brygger.
15. Pkt. 2.3. I andre kulepunkt er maksbredde på molo endret fra 9m til 11m. I tillegg er følgende tekst tilføyd: Dekke på molo avsluttes ca på kote + 3.

Innspill

Innspill sendes til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 717 Åfjord. Eller på e-post til postmottak@afjord.kommune.no. Frist for innspill er 6. november klokken 12.00.

Kontakt

Sektorsjef Lars Helge Kolmannskog på telefon 72 53 23 13

 

Fant du det du lette etter?