Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Prosess i Åfjord

Åfjord og Roan kommuner er vedtatt sammenslått. Nedenfor er en oversikt over hva som skjedde lokalt, fram til vedtaket 8. juni 2017. Nyeste informasjon ligger nederst på siden. Til høyre på siden finner du blant annet lenker til utsendte brosjyrer. Samt til artikler i mediene.

Regjeringen satte frist til 30. juni 2016, for at landets kommuner skal gjøre endelig vedtak om fremtidig kommunestruktur.

Kommunestyret oppnevnte 23.10.14 administrasjonsutvalget som lokal prosjektorganisasjon for kommunereformen i Åfjord kommune. Administrasjonsutvalget består av politikerne i formannskapet, samt tillitsvalgte for de ansatte. For å sikre best mulig politisk deltakelse og involvering, vedtok kommunestyret 21.11.14 at alle partier i kommunestyret blir del av prosjektorganisasjonen. Dette prinsippet ble gjeldende for både forrige og inneværende valgperiode.

Etter kommunevalget i september 2015 består prosjektorganisasjonen av følgende personer:

Leder: Vibeke Stjern
Nestleder: Håkan Berdahl
Jon Husdal
Tone Bårdli
Gro Kristiansen
Liv Hugdal
Bjørn Hosen
Gunnar Singsaas
Ingrid Gauslaa Hårstad
Bjørg Markanes (fagforbundet)
Knut Dreiås (utdanningsforbundet)


Lokal og regional prosess

I september 2014 vedtar kommunene på Fosen å igangsette en utredning av én kommune på Fosen. Utredningen skjer i regi av Fosen Regionråd.

Her finner du lenke til utredningen, Ny Fosen kommune (PDF, 874 kB)

Her finner du vedlegg til utredningen, Ny Fosen kommune (PDF, 610 kB)

I forbindelse med utredningen ble det også gjennomført en innbyggerundersøkelse. Den viser at innbyggerne i Åfjord har en sterk steds- og kommunetilhørighet. Og en klar regional tilhørighet til Fosen som nærregion. Når det gjelder holdningene til å slå kommunene på Fosen sammen til færre enheter, viser målingene for Åfjord følgende:

  • 40% av befolkningen er positive til en løsning med én kommune på Fosen.
  • 30% er positive til to kommuner på Fosen, dvs. en kystkommune der Åfjord, Osen, Roan, Bjugn og Ørland inngår.
  • 44% er positive til 3 kommuner på Fosen, for Åfjord betyr dette å gå inn i en Nord-Fosen kommune bestående av Åfjord, Roan og Osen.

Her finner du lenke til hele innbyggerundersøkelsen (PDF, 2 MB)


I januar 2015 vedtar kommunestyret geografisk retningsvalg for Åfjord kommune (KST-5/2015):

«Åfjord kommunestyre vedtar å utrede følgende alternativer for geografisk retningsvalg med tanke på en fremtidig kommunestruktur på Fosen:

  • Fosen som én kommune.
  • Kystalternativ med kommunene Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Ørland.
  • Nord-Fosen med kommunene Åfjord, Roan og Osen.»


Vinteren 2015 behandler formannskapene i Rissa og Leksvik intensjonsavtale med sikte på kommune-sammenslåing av de to kommunene. Alternativet med én kommune på Fosen er dermed ikke lenger aktuelt. Forhandlingsutvalgene i Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Ørland vedtar da å utrede kystkommunealternativet. Skisse til videre arbeid med dette alternativet vedtas av ordførerne i de fem kommunene i april 2015. I møte 29.05.2015 stilles videre arbeid i bero, da flere av kommunene ikke ønsker å utrede dette alternativet videre.

Fylkesmannen ga kommunene frist til 1. juli 2015 med å rapportere på status i kommunereformen og å avgrense geografiske retningsvalg. Åfjord kommunestyre gjorde 18. juni 2015 følgende vedtak (sak KST-39/15):

«Åfjord kommunestyre viser til vedtak i sak KST-5/15 om geografisk retningsvalg, og tar til etterretning at det ikke synes aktuelt å etablere Fosen eller «Kyst-Fosen» som én kommune.

Basert på de sonderinger som har vært så langt ønsker Åfjord kommunestyre å gå i dialog med kommunene Roan og Osen, med henblikk på å utrede mulighetene for å etablere én felles kommune på Nord-Fosen.

Dersom det likevel skulle vise seg aktuelt å etablere en større sammenslutning blant kommunene på Fosen er kommunestyret åpen for å vurdere deltakelse i en slik løsning.»

Kommunestyret i Osen kommune gjorde 24.06.2015 vedtak om at de ønsker å fortsette som egen kommune.

Intensjonsavtale med Roan

Den 19. november 2015 ble det gjennomført felles formannskapsmøte for Roan og Åfjord kommune, hvor det ble enighet om å utarbeide en intensjonsavtale med en felles politisk plattform, med sikte på å slå sammen Roan og Åfjord kommuner til én kommune. 14. desember 2015 møttes de to formannskapene på ny, der man diskuterte fram endelig forslag til intensjonsavtale.

Intensjonsavtalen ble behandlet i begge kommunestyrene 28. januar 2016. Åfjord vedtok avtalen som fremlagt, mens Roan vedtok den med et par endringer. 

Intensjonsavtalen Åfjord kommune har vedtatt kan du lese i denne lenken. (PDF, 244 kB)

I april 2016 er det nedsatt følgende organisering og felles arbeidsgrupper, for det videre arbeidet med kommunereformen: Organisering og arbeidsgrupper (PDF, 260 kB).

Nedenfor er møtereferat fra de felles arbeidsgruppene. Trykk på hver enkelt lenke for å lese referatet:

Gruppe 8a, Oppvekst, møtereferat 22.04.16 (PDF, 179 kB)

Gruppe 8b, Helse og velferd, møtereferat 20.04.16 (PDF, 181 kB)

Gruppe 8c, Landbruk og tekniske tjenester, møtereferat 21.04.16 (PDF, 186 kB)

Gruppe 8d, Kultur, møtereferat 26.04.16 (PDF, 181 kB)

Gruppe 8e, Servicetorg, møtereferat 20.04.16 (PDF, 199 kB)

Gruppe 10, ansatte, møtereferat 20.04.16 (PDF, 142 kB)

Gruppe 13, Info, møtereferat 27.04.16 (PDF, 180 kB)

 

30. mai stemte flertallet av innbyggerne i Roan for sammenslåing med Åfjord, i en rådgivende folkeavstemning. 65,7 prosent av de 801 stemmeberettigede innbyggerne avga sin stemme om sammenslåing med Åfjord.

64,4 prosent stemte ja, 34,5 prosent av innbyggerne stemte nei, mens 1,1 prosent avga blank stemme.

Bjugn kommer på banen

I starten av juni 2016 henvender Bjugn kommune seg til Roan og Åfjord, med tanke på mulig sammenslåing. Bakgrunnen er at prosessen med Ørland ikke førte frem, etter at folkeavstemningen i Ørland viste nei til Bjugn.

16. juni 2016 vedtar Åfjord kommunestyre ønske om sammenslåing med Roan. De åpner samtidig for videre samtaler med Bjugn, for å bli tre kommuner til én. Roan kommunestyre vedtar samtidig at de ønsker å sammenslås med Åfjord. Men de sier to ganger nei til samtaler med Bjugn på nåværende tidspunkt.

13. september 2016 møtes formannskapene i Åfjord og Bjugn, for samtaler om mulig fremtidig sammenslåing. I møtet presenterte rådmennene et forslag til felles politisk plattform. Sistnevnte legger til grunn at Roan også er med i en "tre-kommune".

15. september ble den skriftlige politiske plattformen lagt frem for kommunestyrene i Åfjord og Bjugn. Det skjedde i et felles møte i Åfjord. Utkastet kan du lese her:

Politisk plattform (forslag) for etablering av én ny kommune med utgangspunkt i Bjugn-Åfjord-Roan kommuner (PDF, 392 kB)

I møtet ble man enige om å fortsette prosessen med en mulig felles framtidig kommune. Kommunestyrene ønsket å få fremlagt en sak fra administrasjonene. Der skulle man se nærmere på en mer bindende avtale mellom kommunene. Denne saken vil behandles i Åfjord kommunestyre torsdag 22. september.

Her ligger innkallingen til kommunestyret, samt forslaget til intensjonsavtale.

Kommunestyrene i Åfjord og Bjugn vedtok 22. september intensjonsavtalen. Vedtaket betyr at samtalene om mulig sammenslåing som inkluderer Bjugn vil fortsette.

Fylkesmannens anbefaling

30. september 2016 la Fylkesmannen fram sin anbefaling til fremtidig kommunestruktur. Der ble målet om en felles Fosen-kommune på sikt fremlagt. Inntil da er det opp til kommunene å finne de beste løsningene, ifølge Fylkesmannens råd. Prosessen mellom Leksvik og Rissa anbefales å fortsette som planlagt. Ørland og Osen kommuner anbefales ikke å stå alene, der sistnevnte bør velge om kommunen skal søke nordover eller sørover.

Fylkesmannen skisserte på kort sikt flere muligheter:

  • En tredeling av Fosen. Ørland og Bjugn som én kommune. Rissa og Leksvik som én kommune. Roan og Åfjord som én kommune.
  • En todeling av Fosen. Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan som én kommune. Rissa og Leksvik som én kommune.
  • Hele Fosen som én kommune også på kort sikt.

18.10.16 møttes administrasjonsutvalgene i Roan og Åfjord. De diskuterte tema som felles planverk, næringssamarbeid og avslutning av arkiv. Rådmennene vil legge fram felles sak for kommunestyrene, der disse temaene tas opp. I tillegg diskuterte man fordeler og ulemper med en "tre-kommune" som inkluderer Bjugn.

Roan sier ja, så nei til samtaler med Bjugn

I november 2016 fikk Roan kommune formelle henvendelser fra Åfjord og Bjugn. Der ble Roan invitert til å delta i drøftingene. Fylkesmannen anmodet Roan til å si ja til dialog. Kommunestyret i Roan vedtok 1. desember 2016 å delta i samtalene.

Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene møttes 13. desember. Etter møtet uttalte partene at de så positivt på å fortsette dialogen.

15. desember vedtar Roan kommunestyre å avslutte dialogen med Bjugn og Åfjord. De ber samtidig Åfjord kommune om å velge hvem de vil slå seg sammen med.

20. desember kommer Fylkesmannen med en foreløpig ny anbefaling om kommunestruktur. Der opplyses det at man vurderer å anbefale Fosen som én kommune allerede fra 2020.

Åfjord kommunestyre vedtok 31. januar 2017 at man ønsker sammenslåing med både Bjugn og Roan. Kommunestyret i Bjugn vedtok at de ønsker sammenslåing med Åfjord. Roan kommune ønsker fremdeles sammenslåing med kun Åfjord.

1. februar gir Fylkesmannen sin endelige innstilling til Stortinget. Der anbefales det at Fosen blir én kommune fra 2020.

9. februar sender Åfjord og Bjugn kommuner en søknad om sammenslåing. Brevet er adressert statsråd Jan Tore Sanner (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Anbefaler firedeling av Fosen

20. februar var alle ordførerne på Fosen på Sanners kontor. Der fikk de vite at Bjugn og Ørland vil bli slått sammen med tvang. Åfjord og Roan vil samtidig bli én kommune. Osen gis mer tid til å velge geografisk veivalg. Indre Fosen er som kjent godt i gang med sin prosess allerede. Alternativet til disse løsningene er at Fosen-kommunene går sammen i større enheter. Enten langs kysten eller et helt samlet Fosen. Sistnevnte vil utredes gjennom et eget prosjekt, bestilt av Fylkesmannen og kommunene. Utredningen vil gjøres av NIVI analyse.

5. april 2017 la Jan Tore Sanner fram stortingsproposisjonen om endringer i kommunestrukturen. Der anbefales samme struktur som nevnt ovenfor. Samtidig avventer man status om et samlet Fosen, jamfør NIVI Analyse sin utredning.

20. april la NIVI Analyse frem sin rapport. De anbefaler at et samlet Fosen vedtas allerede våren 2017, med virkning fra 2022.

Her kan du lese hele rapporten fra NIVI Analyse (PDF, 3 MB)

27. april møttes alle kommunestyrene og rådmennene på Fosen. Det skjedde i Bjugn. Der la NIVI Analyse fram utredningen sin.

Her kan du se video av møtet og presentasjonen til NIVI Analyse

Rådmennene på Fosen (unntatt Osen) laget 3. mai ferdig et saksfremlegg til kommunestyrene. Det tar utgangspunkt i en felles villighetserklæring. Innstillingene fra rådmennene er at man etablerer Fosen kommune fra 2022.

Her kan du lese villighetserklæringen (PDF, 503 kB)

Her kan du lese saksfremlegget fra rådmennene til kommunestyrene (PDF, 21 kB)

Kommunestyret i Åfjord vedtok 10. mai at de støtter innstillingen. Dagen etter vedtok Bjugn kommune det samme. Ørland og Osen ønsket ikke Fosen kommune. Rissa og Leksvik ønsket heller ikke Fosen kommune akkurat nå, men var åpen for det på sikt.

Vedtak i Stortinget

8. juni 2017 vedtok et flertall i Stortinget en sammenslåing av Åfjord og Roan kommuner. Også Bjugn og Ørland ble vedtatt sammenslått. Indre Fosen fortsetter sin prosess. Osen får lengre tid til å bestemme retningsvalg.

Fant du det du lette etter?