Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunereformen

Åfjord kommunestyre har inngått to intensjonsavtaler for fremtidig sammenslåing. Den ene er med Roan kommune. Den andre inkluderer også Bjugn. Endelig vedtak må tas før 1. januar 2017. På denne siden gis en oversikt over kommunereformen, både lokalt og nasjonalt. I boksene ovenfor kan du trykke deg inn på aktuelle tema.

Bakgrunn

Regjeringen Solberg lanserte kommunereformen gjennom kommuneproposisjonen 14. mai 2014. En proposisjon er regjeringens forslag til Stortinget, om å fatte et vedtak. Stortinget ga sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Prosessen går frem til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur innen 1. januar 2017.


Mål for reformen

Regjeringens mål for reformen:

1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester.

2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet. B
åde når det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima. Og også den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag. Og kan også ha en mer variert sammensetning av befolkning og næringer. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.

4. Styrke lokaldemokratiet
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene. Og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov.

5. Nye oppgaver til kommunene
20. mars ble stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med kommunereformen, lagt frem. Meldingen foreslår hvilke oppgaver som kan overføres til større kommuner. Oppgavene inkluderer tannhelse, konsesjonsbehandling småkraftverk og barnevern. Samt mer ansvar og beslutningsmakt innenfor naturforvaltning og plan- og byggesaker. Samt lokal nærings- og samfunnsutvikling og motorferdsel. Hele stortingsmeldingen kan du lese her.
 

Fylkesmennene fikk oppdraget med å organisere og drive reformprosessene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satte i gang prosessen gjennom en oppstartsamling 26. august 2014. Den ble holdt for ordførere, rådmenn og KS i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen og KS utarbeidet en prosjektplan for gjennomføring av prosessen i Sør-Trøndelag.

Kommunal- og regionaldepartementet har opprettet en egen temaside om kommunereformen. Og også utviklet et verktøy til støtte i utredningene.

Temaside om kommunereformen: www.kommunereform.no

Utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner: www.nykommune.no

Kontakt

Per Johansen
Per Johansen
Rådmann
Vibeke Stjern
Vibeke Stjern
Ordfører
Fant du det du lette etter?
Login for redigering