Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronaviruset: Informasjon og råd

Nasjonale regler og anbefalinger fra 9. desember

Her ser du hvilke råd og regler som gjelder fra torsdag 9. desember.Bilde av et verdenskart, med koronavirus flyvende rundt. - Klikk for stort bildeRegjeringen har innført nye tiltak.

Fra og med midnatt natt til torsdag 9. desember innføres nye nasjonale råd og regler. Dette er blant annet:

 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • Du bør ikke ha flere enn 10 gjester i hjemmet
 • Du bør begrense antall nærkontakter.
 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport og taxi. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Nedenfor ser du alle anbefalingene og tiltakene:

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
   
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
   
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
   
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
   
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
   
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
   

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
   
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
   
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
   
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.
   

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
   
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
   
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
   
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
   
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.
   

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
   
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
   
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
   

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.
   


Forskriftsfestede tiltak (regler) 

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
   
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
   
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser*.
   
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
   
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
   
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
   
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
   
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

NB: Man trenger ikke å søke Åfjord kommune om godkjenning av arrangement, slik det har blitt gjort tidligere.

*Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum sitter på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved "faste, tilviste plasser":

 • Publikum blir henvist til en fast tilvist sitteplass av arrangøren.
 • Man skal ha minst 1 meter avstand mellom de fremmøtte.
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås (f. eks. mot en talerstol eller scene)
 • Publikum deltar som tilskuere, og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før, under og etter arrangementet.
 • Ved eventuell servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
   
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
   
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
   
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
   
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.
   

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
   
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
   
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
   
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
   
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.
   

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
   
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
   
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
   

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.
   

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Les mer om aktuelle tema på koronasidene våre
 

Bli hjemme ved sykdom

Åfjord kommune minner også om at man skal holde seg selv eller barnet hjemme ved sykdom. Man skal ha en lav terskel for å teste seg, ved nyoppståtte symptomer. Det er også viktig å opprettholde god hygiene med hyppig håndvask og bruk av sprit.

Mer informasjon om korona finner man på korona-siden vår