Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Arbeid med ny kommuneplan

Åfjord lager ny kommuneplan. Den er blant annet tuftet på FNs bærekraftsmål, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret 27. oktober 2022. I løpet av november starter arbeidet med arealdelen.

Barn som leker ute i snøen. - Klikk for stort bildePlanprogram for arealdelen er til offentlig ettersyn fram til 1. desember 2022. Det blir den formelle oppstarten for arealdelen, samtidig som at planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hva er en kommuneplan?

Samfunnsdelen sier noe om hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene på best mulig måte. En kommuneplan inneholder langsiktige mål for kommunens utvikling. Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet og en helhetlig tenking i all lokal forvaltning. Målet er at kommunestyret skal vedta samfunnsdelen høsten 2022.  

Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, og er veldig konkret. Arbeidet med å lage ny arealdel til kommuneplanen vil starte for fullt når samfunnsdelen er vedtatt.

Arbeid med samfunnsdelen

I arbeidet med samfunnsdelen etterspurte kommunen innbyggernes mening om fremtidens Åfjord. Som en del av dette laget kommunen et spørreskjema med 30 spørsmål. Vi fikk 885 svar, og er veldig godt fornøyde med det store engasjementet. Svarene bler tatt med videre i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Det ble også holdt fire folkemøter i ulike deler av kommunen. Disse inneholdt gruppearbeid, diskusjoner og drøfting. Det ble også holdt såkalte gjestebud, der utvalgte personer har invitert gjester hjem for drøfting og diskusjoner. Resultatene ble meldt inn til kommunen.

Mer om kommuneplanen

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Planen skal være et styringsverktøy for å gjøre Åfjord til en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Den skal bidra til at samfunnsutviklingen skjer på en klima- og miljøvennlig måte, i tråd med bærekraftmålene til FN. Kommuneplanen gir føringer og veiledning i en del viktige spørsmål. Noen av målene er å skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn i Åfjord. Andre mål er å stimulere til kunst, kultur og aktivitet. Planen skal også bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og å rigge samfunnet for å møte klimaendringene. Andre mål er å legge til rette for god infrastruktur som ivaretar naturmangfoldet, samt å sikre god kompetanse for å løse samfunnsoppdragene våre.

Kort sagt viser samfunnsdelen hva vi ønsker å få til, og hvorfor. Mens arealdelen viser hvor vi skal få det til.

Dette er den første kommuneplanen som utformes i nye Åfjord kommune.