Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Temasider

Arbeid med ny kommuneplan

Åfjord lager ny kommuneplan. Den er blant annet tuftet på FNs bærekraftsmål, og består av en samfunnsdel og en arealdel. I første omgang er det samfunnsdelen vi jobber med. Forslaget til ny samfunnsdel er til offentlig ettersyn fram til 30. august 2022.

 Ny kommuneplan - prosess

Barn som leker ute i snøen. - Klikk for stort bildeSamfunnsdelen sier noe om hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene på best mulig måte. En kommuneplan inneholder langsiktige mål for kommunens utvikling. Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet og en helhetlig tenking i all lokal forvaltning. Målet er at kommunestyret skal vedta samfunnsdelen høsten 2022.  

Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, og er veldig konkret. Arbeidet med å lage ny arealdel til kommuneplanen vil starte for fullt når samfunnsdelen er vedtatt.

Innbyggerundersøkelse og folkemøter

Kommunen har etterspurt innbyggernes mening om framtidens Åfjord. Som en del av dette laget vi et spørreskjema med 30 spørsmål. Vi fikk 885 svar, og er veldig godt fornøyde med det store engasjementet. Svarene er tatt med videre i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Det har også blitt holdt fire folkemøter i ulike deler av kommunen. Disse ble holdt i siste halvdel av mars, og inneholdt gruppearbeid, diskusjoner og drøfting. Det er også holdt såkalte gjestebud, der utvalgte personer har invitert gjester hjem for drøfting og diskusjoner. Resultatene er meldt inn til kommunen.

Det videre arbeidet med planen har resultert i et forslag til samfunnsdelen. Lenke til forslaget ligger øverst på denne siden.

Mer om kommuneplanen

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Planen skal være et styringsverktøy for å gjøre Åfjord til en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Den skal bidra til at samfunnsutviklingen skjer på en klima- og miljøvennlig måte, i tråd med bærekraftmålene til FN. Kommuneplanen gir føringer og veiledning i en del viktige spørsmål. Noen av målene er å skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn i Åfjord. Andre mål er å stimulere til kunst, kultur og aktivitet. Planen skal også bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og å rigge samfunnet for å møte klimaendringene. Andre mål er å legge til rette for god infrastruktur som ivaretar naturmangfoldet, samt å sikre god kompetanse for å løse samfunnsoppdragene våre.

Kort sagt viser samfunnsdelen hva vi ønsker å få til, og hvorfor. Mens arealdelen viser hvor vi skal få det til.

Dette er den første kommuneplanen som utformes i nye Åfjord kommune.